PurhusNet > Debatter > Budgetforlig 2006

 

Budgetforlig 2006 for Purhus Kommune

Oversigt (se også budget for 2005 2004 2003 2002 2001 2000 )

Læs også avis artikler og debatindlæg:

25-8

Forbrugsfest i Purhus - Frank Nørgaard

23-8

  Pressemeddelse fra Purhus kommune

23-8

Julemanden kom forbi - Jens Peter Hansen

Nedenfor er vist budgetforliget for 2006. De viste poster udgør en forsvindende lille del af det såkaldte basisbudget, der opererer med samlede udgifter på ca. 313 mio. kr. Dette basisbudget fremkommer ved at fremskrive det nuværende aktivitets (serviceniveau) med korrektion for lovændringer, ændringer i børnetal o.s.v. Tal med minus foran er besparelser eller indtægter.

Budgetforliget indebærer en anlægsudgift på 12.039.000 kr. i 2006 og 5.916.000 kr. i 2007. Dertil kommer engangs dfriftsudgifter på 3.039.000 kr. i 2006. Driftsudgifter øges med beskedne 40.000 kr. i 2006 og 759.000 kr. i 2007 i forhold til basusbudgettet. Uddybende forklaringer kan læses under skema.

Hovedpunkter

  • Skatteprocenten er uændret 21,5 % og grundskyldspromillen uændret 14 promille.
  • Tilskud til Træningshuset i Asferg
  • Hal nr. 2 i Spentrup forudsat at der i Spentrup rejses 1 mio. kr. senest 1. maj 2006
  • Renovering af fysik/kemi og naturfagslokaler på Blicherskolen
  • Væsentlig større tilskud til forsamlingshuse

Driftsudgifter skrevet med kursiv er engangs driftsudgifter. Felter med grå baggrund er beslutninger fra tidligere år.

Anlægs-
udgift
2006

Anlægs-
udgift
2007

Driftsudgifter

2006

2007

Teknisk Udvalgs område

Udbedring af bro over Præstevejen

 

425.000

 

 

Bymidteforskønnelse Fårup (der er afsat til Spentrup og Bjerregrav i 2008)

 

850.000

 

 

Byggemodning: 17 grunde i Spentrup og 13 i Fårup fratrukket forventet indtægt ved salg af nogle af grundene

2.886.000

-2.425.000

 

 

Indskud i Landsbyggefond ( 8 lejeboliger)

565.000

 

 

 

Ca. 100 m cykelsti fra Haldvej til Spentrup Børnehave

 

 

65.000

 

Bjerregravhallen: Nyt tag inkl. forbedret ventilation

 

 

530.000

 

Fortov langs Kirkevej i Ø. Bjerregrav

 

 

210.000

 

Børne- og Kulturudvalgets område

IT i folkeskolen inkl. pc'ere til 3. klasser 2005 - 2007 finansieret med 810.000 kr. stattilskud (se betingelser)

 

 

700.000

 

Fremrykning af tidligere bevilgede IT-investeringer på skoler (260.000 i 2005)

 

 

165.000

 

Forlængelse af projekt om større rummelighed i folkeskolen

 

 

249.000

 

Modernisering af Fårup skole (besluttet i 2003)

3.168.000

3.168.000

 

 

Renovering af Blicherskolens faglokaler

1.400.000

600.000

 

 

Udarbejdelse af helhedsplan for renovering af Blicherskolen

 

 

40.000

 

Renovering af gulve i ungdomsklubber

 

 

75.000

 

Erstatning af "Skovhuset" med en toiletvogn med køkkenadgang

 

 

140.000

 

Tilbygning til Spentruphallen (træningshal). Bestyrelsen har givet tilsagn om at skaffe 1 mio. kr.. Fristen for fremskaffelse af beløbet sættes til 1. maj 2006.

2.200.000

3.110.000

 

415.000

Træningshus i Asferg

1.120.000

 

 

304.000

Uforudseelige byggeudgifter, Træningshuset

 

340.000

 

 

Redskabsrum til Purhushallen - 243.000 i 2005

 

 

 

 

Øget tilskud til forsamlingshuse

 

 

40.000

40.000

Socialudvalgets område

Renovering af servicearealerne ved Fårup Ældrecenter

700.000

 

 

 

Renovering af indgangsparti ved Spentrup Ældrecenter

 

 

275.000

 

Økonomiudvalgets område

Purhus kommunes andel af sammenlægningsudgifter (primært til edb systemer)

 

 

1.115.000

 

Rammebesparelser (overførte midler fra tidligere år)

 

 

-1.000.000

 

Analyse af medarbejdernes efter- og videreuddannelse i lyset af den nye kommunestruktur

 

 

150.000

 

Budgetpulje til mindre anlægsarbejder

 

 

290.000

 

Uddybning af udvalgte emner:

Byggemodning
Der er udsolgt af grunde i såvel Spentrup som Fårup. Derfor iværksættes nye udstykninger - 17 langs omfartsvejen i Spentrup og 13 ved udfyldning af et "hul" i Fårup. Udover beløb vist i skema kommer en udgift på 865.000 kr. i 2008

Nyt tag på Bjerregravhallen
Eternittaget har en forventet restlevetid på 4-6 år, og dette sammenholdt med problemer med kondensvand pga. for dårlig ventilation i tagkonstruktionen, gør det hensigtmæssigt at udbedre ventilation og udskifte tag i samme arbejdsgang.

Fortov lang Kirkevej i Ø. Bjerregrav
På Kirkevej i Ø. Bjerregrav etableres fortov mellem Kirkevej 1 og Kirken/Solhøjen, så kirkegængere og gående til og fra Solhøjen slipper for at gå på kørebanen.

Renovering af Blicherskolens faglokaler
Blicherskolen ville ved en fortsat Purhus kommune stå for tur mht. renovering. I en Ny Randers vil prioriteringen givet være en anden. Derfor iværksættes nu en renovering af faglokaler for fysik/kemi og natur/teknik, der er de mest trængende lokaler. Endvidere er der afsat 40.000 kr. til udarbejdelse a en samlet plan for skolens renovering.

Tilbygning til Spentruphallen
Spentruphallens bestyrelse samt idrætsforeninger i Spentrup har i en årrække ønsket en hal nr. to i Spentrup. Der er nu afsat midler til gennemførelse af et projekt fremsendt af halbestyrelsen. Det drejer sig om en råhal på 992 m2 uden tilskuerpladser. Bevillingen er givet under forudsætning af, at Spentruphallens bestyrelse selv har fremskaffet 1 mio. kr. senest 1. maj 2006

Tilskud til Træningshuset i Asferg
Purhus Idrætsforening har søgt om et tilskud svarende til momsbeløbet samt en byggemodnet grund til opførelse af Træningshuset. Dette er opgjort til 1.120.000 kr. og der er i 2007 yderligere afsat 340.000 kr. svarende til uforudsete udgifter (15% iflg. alm. kommunal standard)

Øget tilskud til forsamlingshuse
En sammenligning af tilskud til forsamlingshuse i kommende Randers kommune viste, at Purhus lå væsentlige lavere end de øvrige kommuner. Indtil nu har tilskuddet udgjort 14.300 pr. år til deling. Dette beløb øges nu med 40.000 kr., således at der er 53.400 kr. til eling mellem kommunens forsamlingshuse.

Renovering af servicearealerne ved Fårup Ældrecenter
Servicearealerne - der stammer tilbage fra 1993 - ombygges til et sammenhængende opholdsområde, således at centret vil fungere bedre som et leve-bo miljø. Samtidig forbedres såvel lyd- og lysforhold.

 

 

Siden er sidst ændret 25 August, 2005