PurhusNet > Debatter > Flere haller?

 

Skal vi have mere hal kapacitet ?

BAGGRUND: I Spentrup har bestyrelsen for Spentrup Hallen i flere år fremsendt ønsker til kommunen om bygning af en mini-hal. I Asferg har en initativgruppe sat gang i arbejdet med at få etableret et økonomisk grundlag for "Huset - Asferg Aktivitetscenter". Og senest har Bjerregrav fulgt trop med ønsker om udbygning af deres hal.

Børne- og Kulturudvalget (BKU) har set på ansøgningerne og besluttede primo 2000 at bruge 20.000 kr. på en kontrollør, der stikprøvevis besøgte og og registrerede belægningen i kommunens  tre idrætshaller i løbet af vintersæsonen 2000/2001 (frem til bebruar). på Baggrund af denne undersøgelse er der så udarbejdet rapporten:

Undersøgelse af brugen af hallerne i Purhus Kommune

29-10-2001: Så har de Samvirkende Idrætsforeninger i Purhus (SIFP) fået en god idé

Der er blevet sat kraftige spørgsmålstegn ved kvaliteten og brugbarheden af undersøgelsen:

Også forud for undersøgelse var der udtrykt nogen skepsis omkring fremgangsmåden:

Se også eller giv selv et indlæg på Debat Forum

Se problemer med at få udleveret rapport om hal undersøgelse

Man tror det er løgn
Af Mikael Rauff
Vestergade 18, Asferg

IDRÆTSHALLER: Så er den længe ventede undersøgelse af halbelægningen i Purhus Kommune iværksat. Efter at have konstateret; at der er penge til 73 besøg i perioden 11.09.2000 - 09.02.2001, at en god del besøg ligger før kl. 17.00 (billigere), og at der kun aflægges besøg i de 3 idrætshaller, så kan jeg ikke lade være med at tænke på et par vise ord, fremsat i 1700-tallet af talfilosoffen David Hume:

  "Dersom vi tager et arbejde i vor hånd (...), lad os da spørge: Indeholder det en abstrakt udredning om størrelse eller tal? Nej. Indeholder det en empirisk undersøgelse angående fakta? Nej. Kast det da i flammerne, thi det kan ikke indeholde noget andet end sofistik og bedrageri". Citat slut.

  Kære borgmester - jeg føler, vi er mange, der undrer os over, hvad denne undersøgelse til 20.000 kr. egentlig skal vise. Den reelle udnyttelsesgrad af hallerne finder I ikke via denne undersøgelse!! Hvorfor nu det?

  Fordi undersøgelsen ikke på nogen måde, vil kunne anvendes til det formål, hvortil man har tænkt sig at anvende denne. Undersøgelsen vil være så præget af tilfældigheder, at dens statiske værdi er lig 0, og en stor del af undersøgelsen foretages kun i idrætshallerne før klokken 17.00. Blot som et eksempel på hvad der (i PIF-regi) ikke vil være omfattet af undersøgelsen, skal her nævnes: gymnastik på Asferg Skole (8 hold - ca. 205 udøvere), bordtennis i Gassum forsamlingshus (ca. 30 udøvere), dart i Gassum klubhus (ca. 20 udøvere) - skal belægningen på skoler, forsamlingsbuse og klubhuse så undersøges i årene fremover? Og hvad med danserne i Spentrup? Bli'r det så 1,2 eller 3x 20.000 kr. oveni? Eller mere?

  I øvrigt har vore politikere jo også indført helhedsskole på Asferg Skole, så børnene har fri kl. 14.30. Hvilket medfører at efter at være kommet hjem, have lavet lektier, og være blevet fragtet til idrætshallen - ja så er klokken 17.00, og "manden med blokken er væk"!

  Men det, der ærgrer mig allermest, det er - udover at kommunen smider Xx 20000 kr. ud til totalt uanvendelige undersøgelser, så går tiden. Tid der kunne anvendes til - i samarbejde med kommunens idrætsforeninger og SIFP, at indsamle alle nødvendige oplysninger om aktiviteter og medlemstal. Disse oplysninger kunne I få ganske gratis i morgen.

  Kære borgmester - vil du ikke godt, på simpel dansk, uden lange kedelige udredninger, forklare mig; hvad den iværksatte undersøgelse kan bruges til, hvornår I kunne tænke jer at inddrage de faktuelle behov, og hvorfor byrådet - i en tid med stigende skatter, kan sidde helt roligt og se disse Xx 20.000 kr. gå til ingenting? Godt vi nærmer os et valg -vi glemmer ikke.

Ovenstående blev forelagt borgmester Berner Nielsen, der havde følgende svar:

"Undersøgelsen er begrundet i ønsker om byggeri af flere haller/tilbygninger. Bjerregravhallen har søgt om en tilbygning til cirka to millioner kroner. Spentruphallen ønsker en minihal til cirka fire millioner kroner, og endelig er der fra en initiativgruppe i Asferg ønske om byggeri af en hal til cirka fem-syv millioner kroner. Sagerne har været behandlet i både Folkeoplysningsudvalget og Børne- og Kulturudvalget, som har ønsket den omtalte undersøgelse af udnyttelsen af de bestående haller, inden sagen fremsendes til byrådets afgørelse. Der har i årevis været et godt samarbejde med kommunens idrætsforeninger og SIFP, og kommunen har naturligvis alle relevante oplysninger om medlemstal osv. Når Børne- og Kulturudvalget har iværksat undersøgelsen, er det for at få et samlet overblik over hallernes udnyttelse af de mange forskellige brugere og ikke kun de idrætslige. Undersøgelsen skal altså bruges til at finde ud af, hvor effektivt hallerne udnyttes.

  Om læserbrevets slutbemærkning om det kommende valg, kan jeg kun håbe på, at borgerne har forståelse for, at kommunen bruger cirka 20.000 kr., inden der tages stilling til nødvendigheden af byggeri af haller til en samlet anlægsudgift på cirka 13 millioner kro. og med en årlig forøget driftsudgift på cirka en million kroner."

Hop til toppen

Som ventet -intet svar
Af Mikael Rauff
Vestergade 18, Asferg

IDRÆTSHAL: I sit svar på mit indlæg omkring den iværksatte undersøgelse af hallernes udnyttelse, noterer jeg mig, at borgmesteren siger, at undersøgelsen skal: "skabe overblik over hallernes udnyttelse af de mange brugere og ikke kun de idrætslige".
  Rigtigt og vigtigt i forbindelse skabelsen af et bæredygtigt beslutningsgrundlag! Men hvad så med de mange potentielle brugere.
  Grupper af potentielle brugere, der i dag må udøve deres aktiviteter - under utilfredsstillende forhold - på skoler, i forsamlingshuse og i klubhuse?
  Disse grupper af potentielle brugere, de må da udgøre en del af det faktuelle behov! Et behov den iværksatte undersøgelse ikke vil afdække!

  Og hvad er den så værd?

Jeg synes ikke borgmesterens holdning til de konkrete spørgsmål jeg stillede, fremgår tydeligt af det afgivne svar, så jeg prøver igen: hvornår skal de faktuelle behov undersøges? Hvornår skal de faktuelle behov indgå som en del af beslutningsgrundlaget? Er der planlagt undersøgelser af de faktuelle behov?
  Jeg kan til gengæld berolige borgmesteren med, at jeg tror kommunens borgere har fuld forståelse for - at der i forbindelse med beslutningsprocessen udføres en undersøgelse, der skal danne grundlag for en så stor beslutning.
  Det borgerne ikke kan forstå, er at der anvendes 20.000 kr. på en undersøgelse der ikke - på nogen måde - vil kunne anvendes som en del af beslutningsgrundlaget. De penge kunne være brugt på en langt bedre måde!

Læserbrevet er forelagt borgmester Berner Nielsen, som har følgende svar

Mikael Rauff kan ikke forstå, at Børne- og Kulturudvalget har igangsat den omtalte undersøgelse. Jeg synes, det er sund fornuft at undersøge de bestående hallers udnyttelse, før der tages stilling til eventuelt nybyggeri i millionklassen.
  Resultatet af de to første måneders undersøgelser viser da også overraskende detaljer og forskelle om hallernes benyttelsesgrad.
  Nu er det naturligvis alt for tidligt at evaluere. Undersøgelsen skal som bekendt løbe over de næste måneder, men hvis undersøgelsen skulle resultere i, at hallerne kan udnyttes bedre, er det jo til glæde både for de nuværende brugere og eventuelt også for de grupper, som Mikael Rauff kalder potentielle brugere.
  Hvis det skulle blive resultatet, er det vel heller ikke så ringe endda. Vi har vel alle en interesse i, at så mange som muligt får glæde af hallerne.

Hop til toppen

Asferg 13-05-2001

Att.: Borgmester Berner Nielsen
Bakkevænget
8990 Fårup

 

Undersøgelse af udnyttelsesgraden af de kommunale haller i Purhus kommune.

I forbindelse med gennemførelsen af ovennævnte undersøgelse, har undertegnede på et tidligere tidspunkt anmodet om at få aktindsigt. Anmodning dateret 16-04-2001, stilet til Social- og kulturdirektør Torben Rugholm.

Imod forventning modtager jeg den 27-04-2001, et svar fra Social- og kulturdirektør Torben Rugholm, indeholdene en tilkendegivelse af at det er Purhus Kommunes overbevisning, at der ikke på daværende tidspunkt er grundlag for at udlevere materiale om sagen.

Dette til trods for at Loven om offentlighed i forvaltningen tydeligt giver undertegnede ret til at få udleveret materialet.

Desværre indeholder Social- og kulturdirektør Torben Rugholms tilkendegivelse om Purhus kommunes overbevisning IKKE en tilkendegivelse af hvor i Loven om offentlighed i forvaltningen, Purhus Kommune finder belæg for IKKE at udlevere nedennævnte dokumenter:

 1. Kontrollørens egne optegnelser fra besøgene i hallerne
 2. Indsamlet data fra de forskellige haller (rapport side 2, afsnit 4)
 3. Idrætsforeningernes opstartsmeddelelser (rapport side 2, afsnit 4)
 4. Andre undersøgelser omkring fri kapacitet (rapport side 2, afsnit 5)
 5. Retningslinier og kommisorium udarbejdet af Social- og kulturforvaltningen for undersøgelsens gennemførelse.

Det skal for god ordens skyld pointeres at undertegnede, i anmodningen om aktindsigt, præciserer at ved et eventuelt afslag om hel eller kun delvis aktindsigt ønskes der en redegørelse og en begrundelse herfor.

Ovennævnte oplysninger og dokumenter SKAL (ifølge undertegnede og undertegnedes advokats fortolkning af Loven om offentlighed i forvaltningen) udleveres på forlangende. Jf. §8 og §11 i Lov om offentlighed i forvaltningen. Hvilket undertegnede er sikker på at en henvendelse til Tilsynsrådet vil give undertegnede ret i!

Spørgsmål 1:

Er borgmesteren enig i Social- og Kulturdirektør Torben Rugholms afslag til undertegnede omkring udlevering af de 5 ovennævnte oplysninger og dokumenter? Hvis ja, med henvisning til hvilken lovhjemmel tilslutter borgmesteren sig da Social- og Kulturdirektør Torben Rugholms afslag til undertegnede. Henvisninger til lovhjemmel ønskes separat for alle de 5 ovennævnte oplysninger og dokumenter

Undersøgelse af brugen af hallerne i Purhus kommune

Den af Social- og Kulturdirektør Torben Rugholm udarbejdede rapport "Undersøgelse af brugen af hallerne i Purhus kommune" er blevet tilsendt undertegnede, som udfra en gennemlæsning af materialet har nedenstående kommentarer og spørgsmål til borgmesteren.

Hallernes "BENYTTELSESGRAD"

I forbindelse med den netop afsluttede undersøgelse af brugen af hallerne i Purhus kommune, har borgmesteren i en tidligere svarskrivelse til undertegnede (Amtsavisen 4-11-2000) udtalt at (citat):

  "Resultatet af de første to måneders undersøgelser viser da også overraskende detaljer og forskelle om hallernes benyttelsesgrad" (citat slut)

Undertegnede har, i den af Social- og Kulturdirektør Torben Rugholm udarbejdede rapport, forgæves forsøgt at finde en klar og utvetydig definition på den af borgmesteren omtalte benyttelsesgrad. Ligeledes har det ikke været muligt for undertegnede at finde nogle overraskende detaljer i den udarbejdede rapport.

Spørgsmål 2:

Kan borgmesteren klart og utvetydigt definere hvorledes undertegnede, udfra de i rapporten angivne indsamlede data, klart og utvetydigt kan finde (eller beregne) benyttelsesgraden?

Spørgsmål 3:

Med hvilken statistisk usikkerhed bør den benyttelsesgrad borgmesteren hentyder til i ovennævnte svarskrivelse tolkes?

Spørgsmål 4:

Er det muligt for borgmesteren, at oplyse undertegnede om hvilke overraskende detaljer det er der henvises til i ovennævnte svarskrivelse fra borgmesteren til undertegnede?

I den af Social- og Kulturdirektør Torben Rugholm udarbejdede rapport, oplyses det i afsnittet om "Undersøgelsens forudsætninger" at (citat): "Det er væsentligt at en hal aldrig kan udnyttes 100%, idet der altid…." (citat slut).

Spørgsmål 5:

Igen med henvisning til benyttelsesgraden, vil undertegnede gerne vide hvad borgmesteren i sin vurdering af ovennævnte citat fra "Undersøgelsens forudsætninger" vil anse som værende en tilfredsstillende benyttelsesgrad for de enkelte haller.

På de i den af Social- og Kulturdirektør Torben Rugholm udarbejdede rapport anvendte datablade oplyses det hvor mange baner der er i brug på givne tidspunkter, og i forbindelse med de igangværende aktiviteter.

Forskellige aktiviteter giver et forskelligt antal baner i brug (ex håndbold max 1 bane, Volleyball max 3 etc etc).

Med udgangspunkt i undersøgelsens forudsætning om at en hal ALDRIG kan udnyttes 100%, og at der i de enkelte haller kan være forskellige aktiviteter i gang samtidigt (ex badminton 5 baner – 20 spiller i en hal, håndbold i en anden hal 1 bane - 16 spillere, tennis i en tredje hal 1 bane – 4 spillere har undertegnede følgende spørgsmål til borgmesteren:

Spørgsmål 6:

Hvad er den af borgmesteren nævnte benyttelsesgrad i de ovennævnte eksempler?

Spørgsmål 7:

Hvorledes beregnes den af borgmesteren nævnte benyttelsesgrad i de 3 tilfælde?

 

Afsluttende kommentarer og spørgsmål til borgmesteren fra undertegnede.

Med baggrund i undertegnedes tidligere korrespondance med borgmesteren i forbindelse med flere indlæg i Amtsavisen, samt indholdet af den netop udarbejdede rapport, har undertegnede disse spørgsmål til borgmesteren:

Spørgsmål 8:

Mener borgmesteren at den udarbejdede undersøgelse har en værdi i relation til en eventuel beslutning om udvidelsen af halkapaciteten i Purhus kommune, og i bekræftende fald hvilken?

Spørgsmål 9:

Hvad har udarbejdelsen af rapporten om "Undersøgelse af braugen af hallerne i Purhus kommune" kostet totalt?

Spørgsmål 10:

Mener borgmesteren at borgerne i Purhus kommune har fået valuta for de penge der er anvendt til dataindsamling, behandling af data og udarbejdelsen af rapporten?

Spørgsmål 11:

Mener borgmesteren at der i alle henseender er udvist den fornødne og rigtige embedsførelse fra Purhus kommunes side?

Jeg ser frem til at modtage borgmesterens svar på mine spørgsmål og kommentarer til nærværende skrivelse.

      Med venlig hilsen

       Mikael Rauff

 

Hop til toppen

Borgmesterens svar - som læsevejledning er refereret til stillede spørgsmål.

Dato: 16.5.2001

Mikael Rauff
Vestergade 18, Asferg
8990 Fårup

Undersøgelse af de kommunale haller.

I brev af 13. maj 2001 har du stillet mig en lang række spørgsmål både i relation til din tidligere indsendte anmodning om aktindsigt og til selve rapporten.

Jeg kan af korrespondancen se, at der ud over en masse juridiske aspekter og detaljer er en konklusion om, at rapporten på det tidspunkt, den er færdig, skal ud til alle interesserede. Det kan jeg fuldt ud tilslutte mig. Det har hele tiden været håbet, at rapporten kunne medvirke til en bedre udnyttelse af hallerne, og det kan jo kun lade sig gøre, hvis alle relevante parter kender rapportens konklusioner og samarbejder om at nå dette mål.

Omkring det juridiske i sagen i relation til dit første spørgsmål er der kun at sige, at der, som du ganske rigtigt antyder, er en klagemulighed til Tilsynsrådet. Derfor anser jeg denne del af sagen som afsluttet. [Svar på 1]

I spørgsmålene til selve rapporten, skriver du, at der for dig ikke har været nogle overraskende detaljer. Nu kan det jo altid diskuteres hvilke detaljer, der virker overraskende på hvem. Det er vel heller ikke detaljerne, uanset hvor overraskende de så end måtte være, der er de interessante. Det er vel det helhedsbillede, som detaljerne tilsammen udgør. Her er der grund til at glæde sig over, at muligheden for en bedre udnyttelse af halleme er til stede. Om dette mål så også nås, vil fremtiden vise, når alle relevante parter har behandlet rapporten. [Svar på 4]

Af det allerede udleverede materiale til dig kan du se, at der er afsat 20 000 kr. til at ansætte en midlertidig kontrollør, og jeg mener, at disse penge har været godt givet ud. [Svar på 10]

Med hensyn til hvordan rapporten blev til og hvad den skal bruges til, er du sikkert klar over, at hele denne sag behandles af Børne- og Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget og disse udvalgs samarbejdspartnere. Det er derfor også her, at detaljerne vil blive diskuteret. Jeg vil derfor foreslå, at eventuelle bidrag til sagen indsendes dertil. [Svar på ??]

Til din orientering kan jeg oplyse, at kopi af denne korrespondance er indlagt i sagen.

Hvis du fortsat måtte ønske at diskutere denne eller andre sager med mig, er du altid velkommen på mit kontor, hvor vi naturligvis kan vende alle sagens detaljer.

         Med venlig hilsen

         Berner Nielsen

        

chart.dk 

Siden er sidst ændret 06 November, 2001