PurhusNet > Debatter > Flere haller? > Hal undersøgelsen > Nej til aktindsigt

 

Brev fra Purhus Kommmune som svar på anmodning om aktindsigt. Som det fremgår har Purhus Kommune ikke udvist nogen reel interesse i at opfylde den fremsendet anmodning. Der mangler således:

 • en oversigt over samtlige dokumenter i sagen (lovens § 5, stk. 1, nr. 2). Ombudsmanden lægger stor vægt på dette, idet det giver borgeren et overblik over sagen herunder også over hvilke dokumenter, der ikke kan udleveres.
 • udlevering af råmateriale fra kontrolløren. De af denne udfyldte skemaer er endelig og faktisk materiale og falder derfor ind under lovens § 8, stk. 3 og § 11. (se nedenfor)
 • specifikke begrundelser for hvert enkelt dokument, der efter kommunens opfattelse ikke er underlagt aktindsigt.

Den manglende udlevering af kontrollørens udfyldte skemaer betænkeligt. Især set i lyset af, at man som midlertidig kontrollør har valgt en person, der

 • er aktiv leder i en af kommunens idrætsklubber,
 • er aktiv udøver i selvsamme klub,
 • har meget tætte personlige relationer til formanden for Folkeoplysningsudvalget

I mange andre sammenhænge ville sådanne forhold automatisk gøre vedkommende inhabil.


 • Dato: 26. april 2001
  J.nr.:
  Ref: tr

Vedr. Anmodning om aktindsigt.
Forvaltningen har behandlet Deres anmodning om aktindsigt vedr. "Undersøgelse af Udnyttelsesgraden af de kommunale haller i Purhus kommune". De har i denne forbindelse en række ønsker og krav til aktindsigtens indhold og omfang.

Til Deres anmodning kan anføres følgende forhold:

Vedrørende notatpligten omfatter denne kun afgørelsessager. Notatpligten gælder derfor kun i sager, hvor der vil blive truffet afgørelser af en forvaltningsmyndighed. Med udtrykket "truffet afgørelse" sigtes til udfærdigelse af retsakter". Endvidere skal der, for at der er notatpligt, være tale om oplysninger, der har betydning for sagens afgørelse.

Vedrørende Deres ønske om at få besked om hvilke aktstykker, der ikke er omfattet af aktindsigten er der at sige, at der i offentlighedsloven ikke er pligt til at oplyse om, hvilke dokumenter i en sag der er undtaget fra aktindsigt efter bestemmelsen om interne arbejdsdokumenter.

Vedrørende hvilke dele af en sag, der er omfattet af offentlighedsloven, er det væsentligt at forarbejder og interne arbejdsdokumenter ikke er omfattet. Denne bestemmelse omfatter også notater m.v. der udarbejdes af forvaltningens ansatte til brug for møder i f.eks. kommunalbestyrelsen eller i et af dennes udvalg.

Rapporten vedrørende "Undersøgelse af Udnyttelsesgraden af de kommunale haller i Purhus kommune" foreligger ikke i endelig form. Dele af rapporten har været drøftet med repræsentanter for de respektive hallers bestyrelse. Der er ikke udleveret materiale til halbestyrelserne.

På dette grundlag er det Purhus Kommunens overbevisning, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at udlevere materiale om sagen.

Imidlertid er det Purhus Kommunes mening at rapporten, når den er færdig, skal ud til så bred en kreds som muligt af haller, idrætsorganisationer, Samvirket, folkeoplysningsudvalget m.v. Det er nemlig forhåbningen at udarbejdelsen af rapporten kan lette disse organisationers arbejde.

Med udgangspunkt i at der ikke er nogen interesse i at hemmeligholde oplysninger, har jeg samlet de aktstykker fra forskellige sager som kunne have interesse i denne sag. Den egentlige sag er startet som en folkeoplysningssag i 2000, men der har været en række ønsker tidligere fra et enigt folkeoplysningsudvalg om at ønske en sådan undersøgelse. Da det er på grundlag af dette ønske at sagen er opstartet fremsender jeg også dette tidlige materiale. De enkelte sagers journalnummer er påført de enkelte papir.

Den endelige rapport forventes at blive færdigbehandlet på Børne- og kulturudvalgets møde den 7. maj og De kan umiddelbart herefter få rapporten. For at De ikke behøver at henvende Dem om udlevering af rapporten, sender vi den til Dem så snart den er endelig behandlet.

Jeg håber at jeg har kunne hjælpe Dem tilfredsstillende i Deres interesse for sagen.

       Med venlig hilsen

Torben Rugholm.
Social- og kulturdirektør


Vedlagte aktstykker:


Kommentar: Dette aktstykke har forvaltningen valgt at betragte som dokumentation for, at halundersøgelsen er "bestilt" af Folkeoplysningsudvalget. Ingen er vist uenige i det fornuftige i en undersøgelse - den konkrete metode med en kontrollør er alene Social- og kulturforvaltningens opfindelse.

Spentruphallen - udvidelse med minihal.

Spentruphallens bestyrelse v/fmd. Niels Højgaard fremsender ansøgning bilagt tegninger og argumentation for opførelse af "Minihal" i forbindelse med Spentrup-Hallen. Det anslås, at udgiften vil andrage 3.750.000 kr. + moms. Kopi af ansøgningen + (tillæg til ansøgningen) samt argumentation og skitsemateriale vedlægges dagsorden til Børne- og kulturudvalgets medlemmer.

Social- og kulturforvaltningen 10.02.98: Det indstilles, at sagen oversendes til behandling ved budget 1999.

Børne- og kulturudvalget 09.03.98 : Oversendes til budgetsagen.

Forelægges Folkeoplysningsudvalget til udtalelse.

Folkeoplysningsudvalget 17.03.1998: Godt forslag og behovet skønnes at være der. Medlemmerne gav udtryk for, at hvis der skulle byggees en yderligere hal, burde den måske placeres i Asferg for derved bla. at undgå en for stor spredning af Kommunens idrætsfaciliteter.

Belægningsprocenten i Kommunens haller undersøges, for at se om der er ledig halkapicitet.


Kommentar: Purhus Kommune har givet adgang til at se de ved undersøgelsen anvendte skemaer - men uden tal !. Dette er i strid med § 8 stk. 3 og § 11, hvoraf det fremgår:

   § 8. Retten til aktindsigt omfatter uanset bestemmelsen i § 7 interne arbejdsdokumenter, som foreligger i endelig form, når  ... 3) dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet af en myndighed for at tilvejebringe bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder, ...

  § 11. Oplysninger i dokumenter, der er omfattet af § 7 og § 10, nr. 1-5, om faktiske omstændigheder , der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, skal uanset disse bestemmelser meddeles i overensstemmelse med lovens almindelige regler.

Der kan vel ikke herske tvivl om, at de af kontrolløren udfyldte skema'er er endelige og faktiske oplysninger - og uanset hvad drøftelser med diverse halbestyrelser villle tilføre af yderligere oplysninger, vil der ikke blive ændret i råmaterialet.

Fra Indenrigsministeriet foreligger en konkret afgørelse - her et udpluk:

  Indenrigsministeriet fandt, at om end fremstillingen af rapporten for kommunen formentlig har været et (del)mål i sig selv, må det materiale, kommunen er i besiddelse af vedrørende borgerundersøgelsen, antages at være omfattet af offentlighedsloven, da oplysninger fra borgerundersøgelsen er egnede til at indgå i kommunens løbende overvejelser om bl.a. serviceniveauet på de centrale kommunale serviceområder, borgerundersøgelsen omhandlede.

Læs hele afgørelsen her

 


Eksempel på kalender brugt ved planlægning af besøg:

chart.dk 

Siden er sidst ændret 28. april 2001