PurhusNet > Debatter > Flere haller? > Hal undersøgelsen

 

Hvad er man bange for? - om kommunal åbenhed.

"Nærdemokratiet er vores hjertebarn" lød det smukt fra vores borgmester, og det er jo en flot holdning. Nu er det bare sådan, at nærdemokratiet kræver næring for at trives. Det betyder blandt andet, at borgerne løbende orienteres om kommunale anliggender, således at de får noget at forholde sig til.

Det er ikke lige sådan, at det fungerer i Purhus Kommune. Her er der tradition for, at så meget som muligt afklares inde bag Rådhusets tykke mure, inden den undrende offentlighed delagtiggøres (i trufne beslutninger).

Seneste eksempel er kommunens manglende lyst til at delagtiggøre borgerne i resultatet af den  - undskyld udtrykket - latterlige undersøgelse af kapacitetsudnyttelsen i kommunens haller. Nedenfor er klip fra forløbet omkring den famøse undersøgelse, hvor kommunen p.t. har afvist en borgers ønske om at få udleveret resultater fra undersøgelsen

Læs mere om:


Internet gavner nærdemokrati
Sådan lød budskabet i et indslag i morgenradioen. Borgerne skal ikke nøjes med at blande sig hvert 4. år. Men betingelsen for, at de løbende kan involvere sig i kommunale anliggende er, at de er bekendt med hvad der foregår. Åbne kommunale postlister på nettet blev fremhævet som et godt middel, såfremt man vil mere end blot 1-vejs kommunikation. Vores borgmester mener iflg. Amtsavisen 3/1 at "Nærdemokratiet er vores hjertebarn" (bragt i pop-up boksen 7/1 2000)


Ansættelse af en “midlertidig og uvildig kontrollør”
- Kulturudvalgets indstillinger altså, at vi først undersøger det aktuelle behov og dernæst prøver at kigge i glaskuglen og får en vurdering af, hvilke ønsker, der vil være i fremtiden, siger Lars Bang.
  Folkeoplysningsudvalget har også haft byggeplanerne til udtalelse. Også her er der stemning for, at der foretages en analyse af behovet for yderligere haltimer i hele kommunen. Desuden bør idrætssamvirket have lejlighed til at udtale sig, mener folkeoplysningsudvalget.
  Forvaltningen har bemærket, at der ganske vist findes oversigter over, hvad hallerne er udlejet til, men  heraf kan man ikke se den reelle udnyttelsesgrad.
  Forvaltningen foreslår, at halbelægningen undersøges ved at der ansættes en midlertidig og uvildig kontrollør (
ang. uvildig - læs her) til at registrere udnyttelsen af hallerne i løbet af det næste år. Det vil koste 20.000 kr. (se hele artiklen - bragt 5. maj 2000)


Spørg dog idrætsforeningerne
Kommunen kan skaffe de samme oplysninger om  udnyttelsen af halkapaciteten i løbet af få uger ved at spørge idrætsforeninger. Man får ikke et bedre grundlag for en beslutning ved at ansætte en kontrollør til at tælle, hvem der går ud og ind,  mener Hans Vestergaard. (se hele artiklen - bragt 6. maj 2000)


Behov for en “en seriøs, grundig og bred behandling”
Jeg beklager naturligvis, hvis initiativgruppen føler, at sagsbehandlingen føles lang og træg, men skal der ske store fremtidige investeringer, uanset hvor man måtte ønske det i kommunen, skal dette efter min opfattelse ske på baggrund af en seriøs, grundig og bred behandling. Tallene, både de økonomiske og de aktivitetsafklarende, skal naturligvis på bordet.
  Hvis ønsket fra initiativgruppen er en "her og nu beslutning" fra de kommunale instanser, som skal forholde sig til denne sag - her tænker jeg på idrætssamvirket, folkeoplysningsudvalget og til slut byrådet - vel at mærke en "her og nu beslutning" taget på baggrund af de nuværende oplysninger, så er jeg ikke i tvivl om udfaldet. Det er muligt, initiativgruppen ønsker af dømme børne- og kulturudvalget for "nøl", men da risikoen  ved at følge Initiativgruppens ambitiøse tidsplan er at blive dømt for "forsvarsfejl" i forhold til den kommunale økonomi, så tager jeg den rejste kritik om langsommelighed med sindsro. (se
hele artiklen - bragt 16. maj 2000)


Sagsforløb som forelagt Folkeoplysningsudvalget
…..
  Folkeoplysningsudvalget har behandlet alle tre sager, og det gennemgående træk i beslutningerne er, at der ønskes en nærmere analyse af behovet i kommunen for yderligere haltimer herunder de økonomiske konsekvenser heraf. Samtidig gør Folkeoplysningsudvalget opmærksom på, at Samvirket bør have lejlighed til at udtale sig om det samlede behov for haltimer.
  Idet udgifterne til de ønskede halbyggerier er af en sådan størrelse, at den vil have direkte indflydelse på budgetlægningen, og det endvidere er uklart, hvor meget de nuværende haller bliver benyttet, skal det foreslås, at der laves en analyse af behovet for halkapacitet. Forvaltningen har oversigter over, hvad hallerne er udlejet til, men kan ikke se deres reelle udnyttelsesgrad. Det skal derfor foreslås, at der i det næste år indsamles materiale om den reelle udnyttelse af hallerne. Indsamlingen af materialet skal foregå ved, at halbelægningen bliver undersøgt over året. Dette vil kræve, at der blev brugt kr. 20.000 til at ansætte en midlertidig kontrollør.

Social- og kulturforvaitningen den 27.04.00: Det indstilles, at der i det kommende år indsamles materiale om den reelle udnyttelse af halkapaciteten, således at der på grundlag heraf kan foretages en videre analyse af området.

Børne- og kulturudvalget 02.05.00: Godkendt.

Social- og kulturforvaltningen den 23.05.00: Sagen forelægges Folkeoplysningsudvalget til orientering.

Kopi af brev samt udregninger mv. vedlægges som bilag.

Folkeoplysningsudvalget 08.06.2000: Til efterretning.

Resultat af undersøgelsen afventes.

Ansættelse af midlertidig kontrollør vedr. halbelægningen. Der skal bruges 20.000 kr. til løn og kørsel, jf. ovenstående.

Social- og kulturforvaltningen den 05.09.2000: Det indstilles, at kontrollen foretages i perioden 11. september 2000 til og med 9. februar 2001.

  Udgift i 2000: 12.720,00 kr..
  Udgift i 2001: 7.070,00 kr..

Udgiften afholdes af konto "Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven".

Folkeoplysningsudvalget 12.10.2000: Godkendt


Referat fra Børne- og Kulturudvalget d. 2. april 2001
21. Kapacitetsudnyttelsen af hallerne i Purhus Kommune.

Forvaltningen har foretaget en stikprøve af udnyttelsen af hallerne i Purhus kommune. I vedlagte bilag er grundtallene, samt sammendrag af resultaterne beskrevet. Der er endvidere set på kapacitetsudnyttelse på forskellige tider af åbningstiden samt, hvor ofte der er få eller mange i hallerne.
  Social- og kulturforvaltningen 28.03.2001: Det indstilles, at der tages stilling til det videre analysearbejde, endvidere at der foretages høringsrunde ved hallerne.

Børne- og kulturudvalget 02.04.2001: Der foretages høring i hallerne


Afslag på udlevering af rapport
Foranlediget af ovenstående var webmasteren interesseret i at læse rapporten - det blev der fra Social- og kulturforvaltningen svaret pænt nej til. Til trods for, at samme forvaltning bekræfter, at materialet udleveres til halbestyrelser, hvorfor det er underlagt Lov om offentlighed i forvaltningen.

Forespørgsel via e-mail:

Social- og kulturforvaltningen, Purhus Kommune
Ifølge dagsorden for BKU's møde d. 2. april omhandler pkt. 21 Kapacitetsudnyttelsen af hallerne i Purhus Kommune. Undertegnede anmoder om at få en kopi af den til punktet hørende bilag  - gerne i elektronisk  form.

   med venlig hilsen Jens Peter Hansen

Svar:
 Sagen har været behandlet, men beslutningen blev, at alle tre haller (halbestyrelser) skal høres i sagen, hvorefter den vil blive genbehandlet i Børne- og kulturudvalgets efterfølgende møde.  Bilagene kan således ikke udleveres før efter denne høring og behandling i  BKU's møde.

Ovenstående er i henhold til aftale med Social- og kulturdirektør Torben Rugholm.

  Med venlig hilsen xxxxx
  Social- og kulturforvaltningen

Opfølgning:

Hej xxxxx
Er det korrekt opfattet, at halbestyrelserne vil få bilagene til gennemsyn ?

mvh jph

Svar på opfølgning:

Hej Jens Peter.

Torben Rugholm oplyser, at han tager personlig kontakt til hver enkelt halbestyrelse, således at de som de første får mulighed for at komme med kommentarer/supplerende bemærkninger til de foretagne optællinger, som så  evt. kan medføre rettelser i det fra forvaltningen udarbejdede sammendrag.

Hver halbestyrelse får de indsamlede oplysninger for den enkelte hal forelagt på dette møde. Efter denne kontakt til alle 3 haller, vil BKU påny behandle materialet.

  Med venlig hilsen xxxxx
  Social- og kulturforvaltningen


Skriftlig anmodning om aktindsigtt
Jens Bach fra Amtsavisen havde også forhørt sig om rapporten - og ej heller her blev den udleveret. Det fik en anden borger - efter at have fået sagen vurderet hos advokat - til at henvende sig på Rådhuset d. 17. april med en anmodning om aktindsigt i rapporten. Igen blev dette nægtet. Borgeren insisterede, og blev derfor bedt om at indgive en skriftlig anmodning. Sådan en havde vedkommende tilfældig i lommen, så i stedet for en ukompliceret udlevering af den ønskede rapport, forestår der nu et større arbejde for kommunen med at tilvejebringe de ønsked oplysninger - jf. nedenstående anmodning.

Lov om offentlighed i forvaltningen (se § 16) kræver, at myndigheden snarest skal afgøre, hvorvidt der kan gives aktindsigt. Det skal ske inden 10 dage, og såfremt der gives afslag, skal der gives en skriftlig begrundelse herfor.

Hvad er man bange for
hvorfor bruge så mange resourcer på at hindre borgernes
legitime og retsmæssige krav på adgang til informationer


16.04.2001

PURHUS KOMMUNE
Bakkevænget
8990 Fårup

Vedr:

Undersøgelsen af udnyttelsesgraden af de kommunale haller i Purhus kommune:

  • oplæg til undersøgelsen
  • retningslinier for undersøgelsens gennemførelse
  • undersøgelsens resultat og den udfærdigede rapport
  • skriftligt materiale vedr. undersøgelsen

Begæring om aktindsigt.

I henhold til lov om offentlighed i forvaltningen anmoder jeg hermed om aktindsigt i ovennævnte sag inkl. al afledt sagsbehandling.

Jeg beder om at blive gjort bekendt med alle aktstykker i sagen, herunder også notater, mødereferater, korrespondance mm.

Alle aktstykker – uanset udformning – har min interesse.

Med hensyn til notater henviser jeg til lovens krav om notatpligt jf. §6 i Lov om offentlighed i forvaltningen.

Jeg beder Dem oplyse i hvilke forvaltningsafsnit sagen har været behandlet til dato samt hvilke sagsnumre sagen har i disse forvaltningsafsnit.

Såfremt De i denne sag ønsker at tilbageholde aktstykker, der efter Deres opfattelse er lovhjemmel til at undtage for aktindsigt, beder jeg om følgende:

  1) en angivelse påført journallisten ved de aktstykker som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt

  2) ekstrakter af de aktstykker som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt jf. bla. §11 i Lov om offentlighed i forvaltningen.

  3) En redegørelse og en begrundelse for, hvorfor jeg med lovhjemmel ikke er berettiget til at modtage eventuelle aktstykker, jf. bla. §§12,13 i Lov om offentlighed i forvaltningen og §24, stk1 i Forvaltningsloven.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage jf. §16, stk2 i Lov om offentlighed i forvaltningen at modtage Deres fyldestgørende svar på alle mine anmodninger med angivelse af hvorledes den fulde aktindsigt kan finde sted.


Netop på 10'ende dagen indløbe svaret fra kommunen - læs her ....

Ta' også et kig i DiskussionsForum

 

chart.dk 

Siden er sidst ændret 07. juni 2001