Debatter i Purhus kommune
PurhusNet > Debatter

Her har du mulighed for at følge igangværende debatter eller genopfriske tidligere debatter. Naturligvis er du også velkommen til selv at komme med bidrag. Benyt også DebatForum'et


Debat om kommunalplanen for de næste 12 år:

Læs Kommunalplanredegørelse 1998 og se de indkomne forslag fra borgere

Her er nogle punkter fra kommunalplanredegørelsen:

  • ....4 lokalområder. I hvert af disse lokalsamfund er der udpeget et lokalcenter, der er forsynet med en skole...
  • ....sikre et udbud af byggeklare grunde i alle udviklingsområder...
  • En eventuel udvikling eller blot bevarelse af landsbyernes kvaliteter må primært basere sig på lokale initiativer.
  • ....pasningsordninger og fritidstilbud knyttes til de enkelte skoledistrikter, således at den nære tilknytning til lokalsamfundene bevares...
  • Skolestrukturen er decentral med 5 skoler..(Skrevet 24. juni 98!)
  • ...forventes et fald i de yngste årgange fra 0-4 år,..


Meninger om Ældreområdet


Det kommunale budget for 2000:
Det kommunale budget afstikker rammerne for, hvad borgerne får for deres skattekroner, og som sådan er der naturligvis mange meninger om, hvorledes det skal skrues sammen. Budgettet for år 2000 lægger op til at omlægge fritidshjemmene til skolefritidsordninger (SFO) og forsøg med Leg og Læring. Læs meninger og baggrundsstof her


Vort spildevand skal renses - men hvor?

Kommunens spildevand skal renses, og det sker (måske) mest hensigtsmæssig på et centralt anlæg, som kommunen peger på kan placeres syd for Ørrild. En idéfase om denne placering er nu afsluttet, og der er indkommet bemærkninger fra beboerne i Ørrild og omegn (Vi andre kan jo være ligeglade - bare det ikke bliver hos os!). Det skal herefter besluttes, hvilke alternative placeringer der skal belyses i det regionplanforslag med tilhørende vurdering af virkninger på miljøet (VVM), der nu skal udarbejdes.

Læs referat fra Udvalget for Miljø og Trafiks møde den 8. april 1999 ang. Regionplantillæg - Renseanlæg syd for Ørrild i Purhus Kommune

I 1979 lavede kommunen også spildevandsplan - dengang forsøgte man at placere et rensningsanlæg 18 meter fra bolig!


Debat om skolestrukturen i Purhus kommune (afsluttet primo 99): Klik her for at hoppe til siderne om skolestrukturen

 

Kontakt: webmaster@purhusnet.dk

 

Seneste ændring: 23/08/05