PurhusNet > Debatter > Svinelugt i Gassum

 

Se større billede længere nedeSvinelugt i Gassum

Landbrugsbedriften på Balgårdsvej 4 har fået ny ejer, der har ansøgt kommunen om etablering af ændret erhvervsmæssigt dyrehold. Denne formulering betyder, at der ønskes etableret en svineproduktion i bygningerne. Oplysninger om bedriften kan findes i CHR-registeret.

En sådan ændring kræver godkendelse fra kommunen, eftersom lovgivningen som udgangspunkt siger, at husdyrproduktion skal holde en mindsteafstand på 300 m til landsbyer som Gassum. På LandbrugsInfo kan du se en letforståelig forklaring af reglerne.

Teknisk Udvalg behandlede ansøgningen på deres møde d. 25. sept., og nåede frem til, at såfremt det kan dokumenteres, at den tidligere ejer siden 1994 har produceret ca. 2½ gange flere svin end han havde lov til ( 133 dyreenheder isf. tilladte 50), mener Teknisk Udvalg, at den nye ejer skal have lov til at producere svin svarende til ca. 73 dyreenheder (DE). Referat og sagsfremstilling finder du nederst på denne side.

Dvs. at kan det bevises, at der over 8 år er sket en kraftig overproduktion ift. det til kommunen anmeldte (uden at kommunens miljøtilsyn har opdaget dette!), vil dette være til gunst for den nuværende ansøgning. Det svarer lidt til, at en bilist, der indtil nu har kørt med 133 km/time igennem Gassum uden at blive snuppet, fremover vil få lov til at køre 73 km/time - det er jo en væsentlig forbedring. Amtsavisen behandlede denne problemstilling i artiklen Tys-tys-grise ved Gassum.

Af Teknisk Udvalgs sagsfremstilling fremgår, at en evt. nedgang fra 133 dyreenheder til 73 vil medføre en væsentlig miljøforbedring i området, herunder en væsentlig lugtreduktion. Og ved brug af alm. købmandsregning kunne det jo godt se sådan ud.

"Alm. købmandsregning" du'r desværre ikke, når det drejer sig om lugt. Vi mennesker har et meget lille dynamisk område mht. lugt. Utrænede mennesker kan skelne mellem 3-4 intensitetsniveauer, mens professionelle lugtere kan skelne mellem 6-7. Derfor anvender man en såkaldt logaritmisk sammenhæng mellem antallet af lugtenheder og intensitet afhængig af afstand. En reduktion på 41% i produktion giver således slet ikke en tilsvarende reduktion i lugt.

Nedenstående figur 1 viser i hvilken udstrækning lugten kan forventes at generere Gassum borgere ved henh. 73 dyreenheder (lille cirkel) og 133 dyreenheder (større cirkel)

Figur 1. Markering af områder, der vil blive generet af svinelugt.

Geneudbredelse ved svineproduktion i Gassum

Cirklerne er tegnet udfra en metode til beregning af geneafstande for lugt udarbejdet af Miljø- og
Levnedsmiddelkontrollen Fyn  (MLK). Miljøstyrelsen anbefaler brug af denne metode. På figur 2, der stammer fra MLK's materiale, er markeret geneafstand ved 73 dyreenhder, der svarer til 6.100 lugtenheder (133 svarer til 10.100 lugtenheder)

Figur 2. Geneafstande ved lugtemission (MLK materiale, 1994)

Sammenhæng mellem lugtenheder og geneafstande

De forskellige niveauer for lugt vist ved de skrå linier i figur 2 svarer til genekriterier for forskellige område. F. eks. må en landsby acceptere 3 x så megen lugt som by/sommerhusområde.

Staldlugtgenekriterier

Områdetype

Lugtpåvirket område (Zonestatus)

Genekriterium

I

Boligområde i byzone samt sommerhusområde

(1X)
LE/m3

II

Byzoneområde iøvrigt samt landsby uden erhvervsmæssigt dyrehold

(3X)
LE/m3

III

Boliger i landzone uden tilknytning til landbrugserhverv

(10X)
LE/m3

IV

Landbrugsbolig på ejendom med erhvervsmæssigt dyrehold

(30X)
LE/m3

Såfremt Teknisk Udvalg ender med - hvilket alt tyder på - at godkende svineproduktionen som ansøgt, vil dette være en politisk afgørelse.


Kopi af referat fra Teknisk Udvalgs møde d. 25 sept. 2002:

Ansøgning fra XXX om tilladelse til etablering af ændret erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen beliggende Balgårdsvej 4, Gassum. Dyreholdet ønskes fremtidigt sammensat med 200 søer (46,5 DE), 5000 smågrise til 25 kg (22,3 DE) og 100 polte (4,4 DE). I alt 73,2 DE.

Ejendommens tidligere ejer har igennem en årrække opretholdt en produktion på 150 søer med smågrise (50 DE) og 2500 slagtesvin (83,3 DE). I alt 133,3 DE. Den tidligere ejer har i december 1994 kun anmeldt et erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen på 50 DE bestående af 150 søer med smågrise og polte. Dyreholdet er ikke siden anmeldt udvidet. Slagtesvinene er derfor produceret uden miljøtilsynets vidende.

Der forudsættes ikke gennemført bygningsudvidelser i forbindelse med det ansøgte.

Ejendommen er beliggende tæt ved kommuneplanafgrænsningen af Gassum by, umiddelbart vest for byområdet. Gyllebeholderen er beliggende ca. 60-70 m fra byens afgrænsning. En udvidelse i forhold til det registrerede dyrehold vil derfor forudsætte meddelelse af lokaliseringsgodkendelse efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, pkt. 2, fordi ejendommen er beliggende mindre end 300 m fra samlet bebyggelse (Gassum by).

I forhold til den registrerede produktion er den nu ansøgte produktion en udvidelse på ca. 23 DE, men i forhold til den tidligere ejers faktiske produktion på ejendommen vil det nu ansøgte være en stor reduktion af de rent faktisk producerede dyreenheder på ca. 60 DE.

Reduktionen vil medføre en væsentlig forbedring af de faktiske miljømæssige forhold i området, herunder en væsentlig lugtreduktion. Skiftet fra den tidligere slagtesvineproduktion til den nu ansøgte smågriseproduktion vil i sig selv også medføre en væsentlig mindre lugtbelastning i området.

Ved den nye produktion vil der ske en lugtreduktion på ca. 41 % fra ca. 10.300 lugtenheder til ca. 6.100 lugtenheder. En faktisk samlet reduktion på ca. 4.200 lugtenheder. I forhold til det registrerede dyrehold vil der ske en lugtforøgelse på ca. 24 % fra ca. 4.900 lugtenheder til ca. 6.100 lugtenheder. En forøgelse på ca. 1.200 lugtenheder. Lugtberegningerne er foretaget af Bygnings- og Maskinkontoret, Marsvej 1, 8900 Randers.

Teknik og Miljø 20.09.02: Det foreslås, at meddele lokaliseringsgodkendelse af det ansøgte dyrehold på ca. 73 DE, såfremt det kan dokumenteres, at den tidligere produktion på ejendommen havde det angivne niveau på ca. 133 DE.

Bilag

Teknisk Udvalg 25.09.02: Godkendt.

Hop til toppen

 

Siden er sidst ændret 06 October, 2002