PurhusNet > Debatter > Ældreområdet > Læserbreve
Hop tilbage til foregående side

 

Politikerne i Purhus kommune har besluttet, at der skal spares ca. 390.000 kr på medicinkortet. Det har givet anledning til en række kommentarer:


Der er noget galt                   Amtsavisen 29. februar 2000
Af Leif Thielemann
Skeelsvej 18, Ålum

Der er noget galt i Purhus…. Ja, John Mogensen kunne have skrevet denne sang om Purhus, blot har vi ingen Dybbøl Mølle.
   Hvad er der gået skævt her i vor dejlige kommune? Kommunen er snart dagligt fremme i pressen.
   En dag drejer det sig om ældrepolitik. I artiklen stilles spørgsmålet, om socialudvalgsformand og social- og kulturdirektør skal deltage og orientere ældrerådet om nye tiltag og ændringer. Naturligvis skal de det. Der skal ikke ringes efter dem
   Over mange dage skriver aviserne om kommunens tiltag angående medicinkort/servicekort. Og socialudvalgsformand Palle Fløe Knudsen (S) udtaler: "I virkeligheden er der lidt Robin Hood i denne budgetbesparelse. Det nye er, at formuende pensionister (som ejer over 50.000 kr., red.) ikke mere kan få medicinkort. Til gengæld bliver der sparet 390.000 kr., som kommunen kan gøre godt med et andet sted.
   Besparelsen gør det muligt for os at opretholde serviceniveauet i hjemmeplejen, hvilket jo også kommer de ældre til gode. Frem for alt vil jeg påpege, at den måde vi administrerer ældreområdet på, hviler på et lovgrundlag.
   Med hensyn til medicintilskuddet er kommunen direkte blevet bedt om - af enten Danske Kommuner eller socialministeriet - at anlægge en behovsvurdering også kaldet trangskriteriet.
   Kommunerne går over til at vurdere individuelt, om pensionisterne har behov for medicinkort og personlige tillæg, og det er noget der sker på landsplan, siger Fløe Knudsen."
Citat slut.
   Jeg ved ikke, hvor Robin Hood er blevet af. Fakta er, at svage og autoritetstro pensionister, der kun har deres rå pension og ikke ejer en formue, endsige 50.000 kr., automatisk har fået afslag. Andre kommuner forlængede medicinkortene til 1. marts 2000, hvor den ny medicinlov træder kraft.
   Kommunen meddelte ikke pensionisterne om dette, og de har nu fået ekstraregninger for medicin leveret i januar og februar fra blandt andet Svane Apoteket. Det mindste kommunen kunne gøre, det var at advisere apotekerne, så pensionisterne ikke får et senere økonomisk chok.
   Kommunens skøn er baseret på 1999 priser og forbrug og har ikke taget hensyn til de nye medicinpriser pr. 1. marts med meget større selvbetaling. Endvidere har de kun medregnet kommunens andel og ikke pensionistens selvbetaling. Pensionister med sukkersyge (en folkesygdom) skal nu selv betale for insulin, der tidligere var gratis og derfor ikke med i 1999 forbruget. Der er stor forskel på, hvordan kommunerne tolker loven. Purhus er en af de få, der tolker pensionisternes økonomi så strengt. Man burde måske skæve til Randers Kommune. Selv om den kontante likviditet her kun må være 20.000 kr. mod 50.000 kr. i Purhus, udsteder de servicekort til enlige pensionister, der kun har deres pension plus en yderligere indtægt på cirka 1000 kr. om måneden.
   Kommunen må jo synes, at pensionister får for stor pension.
   Kommunen opfordrer pensionister, der har fået afslag til at søge efter paragraf 97 hos kommunen. De sende skemaer ud sidst i februar, selv om loven er ændret, så lægen skal søge sundhedsstyrelsen direkte efter 1. marts 2000. En yderligere udgift for pensionisten, der må betale lægen over 200 kr. flere gange. Først for at sende oplysningerne til kommunen. Dernæst til sundhedsstyrelsen.

Hop til toppen

Man snager i den mindste krone  Amtsavisen 12. januar 2000
Af Lis Djarrel Landemærket 3, Ålum

Svar til socialdirektør Torben Rugholm (brev i avisen 7.1.00).
   Der er ingen, der har påstået, at de ændrede regler for personlige tillæg er kommet i stand via en enkelt medarbejder eller afdeling i kommunen! Det var rart, at få at vide med hvilken lov og socialministeriel vejledning, man nu overtager formynderskabet over en hel gruppe pensionister.
   Det havde jo været på sin plads - og hensynsfuldt - om kommunen havde oplyst dette allerede samtidigt med udsendelsen af spørgeskemaet!
   Ved gennemlæsning indtil flere gange af de nævnte
lov-tekster må jeg dog konstatere, at der ingen steder står skrevet, at en kommune kan tiltage sig retten at bestemme om rådighedsbeløb og/eller hvilke udgifter kommunen kan godkende eller ikke godkende.
   Heller ikke om at værdien af en bil, båd, motorcykel eller andet kan indgå i bedømmelsen af en pensionists økonomi.
   Derimod snakkes der om "individuel bedømmelse"; og om en pensionist har mulighed for at afholde de nødvendige og rimelige udgifter, vurderet i forhold til indtægter og formue - ikke at kommunen har ret til at underkaste en pensionist et ydmygende og nedværdigende forhør med snagen ned i den mindste krone!
   Jeg skal derfor endnu engang opfordre kommunen til at trække sit
skema tilbage og foreslår, at man i stedet henter sine oplysninger om indtægter og formueforhold hos personalet i skatteforvakningen. De har dem - og de sidder lige ved siden af pensionsafdelingen.

Hop til toppen


Giv medicinkortet tilbage    Amtsavisen 7. januar 2000
At Tommy Piil, Erantisvej 10 Ø. Bjerregrav,

PENSIONISTER: Kommentar til læserbrev i Randers Amtavis tirsdag den 4. januar 2000.
   Anders Sørensen, Purhus Kommune, jeg synes, at du, Anders Sørensen, skulle lade pensionisterne have lov til at bevare deres medicinkort som altid. Da der er mange andre steder, at Purhus Kommune kunne spare penge, så jeg synes, at du skulle tage og trække dette skema tilbage omgående og forlange af borgmesteren og kommunal-direktøren, at de undersøge de forskellige afdelinger til bunds, da jeg ved, at der er afdelinger, der bruger mellem 300.000-400.000 kr. om året uden grund.
   Ligeledes gælder det de folkevalgte politikere, som skulle tage og se nærmere på, hvad kommunens penge bliver brugt til i de forskellige afdelinger. Det kan være, at der bliver brugt penge, som ikke er nødvendige.
   Hvis det er tilfældet, vil du, Anders Sørensen, så have, at pensionisterne ikke skal have den hjælp, som de plejer og har ret til? Det er forkert, at det er pensionistafdelingen, der skal spare penge og ikke de andre afdelinger. Det kan være, at statsrevisorerne skal ind og undersøge Purhus Kommunes regnskaber, da det ser ud til, at nogle afdelinger kan bruge løs af kommunens penge og andre afdelinger skal spare.
   Hvordan kan det være, at Purhus Kommune skriver den 29/12 '99, at
budgettet for 2000 har stabil udvikling trods økonomisk pres, og så begynder at spare på tilskuddet til pensionister. Er det ikke forkert?

Hop til toppen


Administration af personlige tillæg      Amtsavisen 7. januar 2000
Af Torben Rugholm,
social- og kulturdirektør ved Purhus Kommune

PENSION: Randers Amtsavis har på det seneste bragt flere indlæg, som vedrører Purhus Kommunes administration af personlige tillæg, herunder udstedelse af medicinkort til pensionister. Senest er der i avisen fra den 3.1.2000 bragt et indlæg stilet til en medarbejder ved administrationen.
   I den forbindelse er det for Purhus Kommune vigtigt at understrege, at de ændrede regler for administration af personlige tillæg er en konsekvens af gældende lovgivning og som der er truffet politisk beslutning om, selvfølgelig også skal følges i Purhus Kommune.
   Der er derfor ikke tale om en administrativ beslutning, som kan tages af en medarbejder eller i en afdeling på Rådhuset.
   Området er reguleret i pensionsloven og fremgår af lovens § 17 stk. 1 og stk. 3. Lovens tekst er uddybet i
Socialministeriets vejledning nr. 66 af 10.03.1998 om social pension i hvilken, der kan henvises til pkt. 90,91 og 96.
   Såfremt der er pensionister i Purhus Kommune, der har behov for assistance ved ansøgning om personlige tillæg, er disse altid velkomne til at rette henvendelse til pensionskontoret. Pensionskontoret vil være opmærksom på, om der er pensionister, som vi ikke har hørt fra, idet der vil ske opfølgning på den henvendelse, som i december er sendt ud til kommunens pensionister.

Hop til toppen


Åbent brev til Anders Sørensen    Amtsavisen 3. januar 2000
Af Lis Djarrel, Landemærket 3, Ålum

PENSIONISTER: Åbent brev til Anders Sørensen angående spørgeskema til pensionister: I avisens artikel 29.12. siger du, at du har hjemmel i loven til at endevende pensionisternes økonomi og sætte dem under kommunal administration, som det jo rent faktisk handler om.
   Vil du være venlig at delagtiggøre avisen og dens læsere i, hvilken lov og hvilke paragraffer du støtter dig til?
   I avisen 29.12. lufter du i øvrigt en overraskende spøgefuldhed (tror jeg, den slags kaldes) ved at udtale, at" - hvis en pensionist ejer et sommerhus i million-kroners-klassen eller en Mercedes til 500.000 kroner, må det være rimeligt..." og mener, at så kan man godt betale sin medicin selv.
   Kære Anders Sørensen dog. Vi snakker om pensionister med en årsindkomst på under 100.000 kroner brutto, og ingen eller kun en meget lille ekstraindtægt ved siden af pensionen. Det er dem - og kun dem - der har og hele tiden har haft ret til at modtage "personligt tillæg" - med bl. a. medicinkort, hjælp til fodpleje og andet, der ikke får plads i økonomien.
   Det humoristiske i din bemærkning ligger derfor alene i din forestilling om, at en sådan pensionist overhovedet kan tænkes at eje et sommerhus eller køretøj i den prisklasse. Knap så morsomt er det, at du bruger denne utænkelige situation til at legitimere dit/komunnens forsøg på rent økonomisk at umyndiggøre den allersvageste gruppe af pensionister - som sikkert for længe siden har solgt ud af eventuelle værdier, for bare at klare dagen og vejen.
   Til din orientering skal jeg samtidig sige, at jeg - hvis det virkelig viser sig, at loven giver dig denne ret - vil opfordre alle pensionister, som har modtaget dit skema, at benytte sig af dit eget tilbud om hjælp til at udfylde det.
   Det handler om Ca. 400 mennesker og burde sikre dig beskæftigelse et lille stykke ind i det nye år.

Hop til toppen

 

chart.dk