PurhusNet > Debatter > Ældreområdet > Vejl. Social Pension
Hop tilbage til foregående side

 

Uddrag af "Vejledning om Social Pension nr. 66 af 10. marts 1998"
(et ganske stort dokument!)

Hop direkte til afsnit vedr. medicin

 

§ 17. Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige.

Stk. 2. Der ydes personligt tillæg til betaling af varmeudgifter. Socialministeren fastsætter nærmere regler herom, herunder om egenbetaling. Socialministeren fastsætter endvidere regler om, at kommunalbestyrelsen kan yde varmetillæg med et højere beløb end fastsat i reglerne efter 2. pkt.

Stk. 3. Ud over personligt tillæg efter stk. 1 og 2 kan der undtagelsesvis ydes personligt tillæg, hvis pensionistens økonomiske forhold er ganske særlig vanskelige.

Stk. 4. Ud over personligt tillæg efter stk. 2 ydes der til pensionister uanset deres økonomiske forhold et tillæg til udgifter til petroleum, når anvendelse af petroleum i dunke på højst 10 l er en nødvendig opvarmningsform i deres bolig. Tillægget svarer til afgiften på petroleum i henhold til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse olieprodukter med tillæg af merværdiafgift og kan højst ydes for 2.000 l petroleum i dunk om året pr. husstand.

Stk. 5. Personligt tillæg efter stk. 1-4 kan tidligst ydes med virkning fra det tidspunkt, hvor pensionen efter §§ 12, 14 og 16 er tilkendt.

- - - - - - -

2.5.1. Generelt om personligt tillæg

Lovens § 17 og bkg. §§ 23-32

90. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde personligt tillæg til pensionister, der modtager pension efter loven. Der kan ikke ydes personligt tillæg til modtagere af invaliditetsydelse og til personer, der alene modtager udenlandsk pension, og som ikke modtager pension efter loven.

Personligt tillæg (§ 17, stk. 1)
Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om personligt tillæg til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige, se lovens § 17, stk.1. Afgørelsen skal træffes efter en nærmere konkret, individuel vurdering af pensionistens samlede økonomiske forhold, se pkt. 91. Et personligt tillæg, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om at yde, skal indtægtsreguleres efter reglerne i lovens § 29, se pkt. 95. Tillægget udbetales således afhængigt af den personlige tillægsprocent.

Varmetillæg

(§ 17, stk. 2)
Der kan ydes personligt tillæg til betaling af pensionistens opvarmningsudgifter, se lovens § 17, stk. 2. Efter ansøgning tager kommunalbestyrelsen stilling til, om ansøger opfylder betingelserne for varmetillæg. Reglerne for varmetillæg er fastsat i bkg. For pensionister, der har modtaget varmetillæg før 1. januar 1988, beregnes varmetillægget efter særlige overgangsregler, se pkt. 94. Varmetillæg beregnet efter de almindelige regler udbetales afhængigt af den personlige tillægsprocent, se pkt. 95.

Særligt personligt tillæg
(§ 17, stk. 3)
Herudover kan kommunalbestyrelsen undtagelsesvis efter ansøgning træffe afgørelse om et særligt personligt tillæg til pensionister, hvis økonomiske forhold efter en nærmere konkret, individuel vurdering anses for at være ganske særlig vanskelige, se lovens § 17, stk. 3 og pkt. 96. Tillæggets størrelse udbetales ikke afhængigt af den personlige tillægsprocent.

Petroleumstillæg (§17, stk. 4)
Der kan ydes et tillæg til udgifter til petroleum under visse nærmere angivne betingelser, se lovens § 17, stk. 4, og pkt. 97. Tillægget udbetales ikke afhængigt af størrelsen af den personlige tillægsprocent.

Tildelingstidspunkt (§ 17, stk. 5)
Personligt tillæg efter § 17 kan tidligst ydes og udbetales med virkning fra det tidspunkt, hvor der er tilkendt social pension. Ydelse af personligt tillæg er således afhængigt af, at pågældende har fået tilkendt social pension.

Efter ansøgning
Personligt tillæg ydes efter ansøgning. Kommunen bør generelt vejlede pensionisterne om muligheden for tildeling af personligt tillæg og i forbindelse med drøftelser med pensionisten om økonomiske forhold m.v. være opmærksom på, om pågældendes forhold kan afhjælpes ved andre foranstaltninger end tildeling af personligt tillæg.

Pensionisten ansøger kommunen om personligt tillæg. Kommunen kan efter ønske eller behov være pensionisten behjælpelig med ansøgningen.

Subsidiær ydelse
Personligt tillæg ydes kun, når det økonomiske behov ikke kan afhjælpes gennem private midler eller støtte efter anden lovgivning, fx efter lov om social service og efter Sundhedsministeriets lovgivning.

Kommunen kan ikke afslå at yde personligt tillæg alene ud fra den begrundelse, at der udbetales tilskud fra en privat sygeforsikring. Der skal
foretages en konkret, skønsmæssig vurdering af pensionistens samlede indtægts- og formueforhold, se SM P-22-94.

Kontanthjælp

Kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik kan som hovedregel ikke udbetales til pensionister, da pensionister ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i det omfang, det er påkrævet efter aktivlovens regler. En folke- eller førtidspensionists eventuelle behov for supplerende økonomisk hjælp, bør istedet vurderes efter lovens regler om tildeling af personligt tillæg.

Medicin
Ved lov om offentlig sygesikring er der fastsat regler om størrelsen af det offentliges tilskud til medicin, herunder er der regler om egenbetaling og særlige regler for pensionister og kronisk syge.

De nærmere regler om tilskud efter sygesikringsloven er fastsat i Sundhedsministeriets bkg. nr. 1068 af 6. december 1996 om tilskud mv. til lægemidler.

Der er efter sygesikringsloven mulighed for, at lægen i enkelttilfælde kan søge Sundhedsstyrelsen om tilskud til en patients udgifter til lægemidler, der ikke er optaget i bekendtgørelsens fortegnelse.

Hvem træffer afgørelse
Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse, om pensionisten opfylder betingelserne for tildeling af personligt tillæg. For pensionister, der bor i udlandet, er det Den Sociale Sikringsstyrelse, der træffer afgørelse om personligt tillæg, se pkt. 236, 243 og 244.

Boligudgift
Boligydelse skal medregnes ved opgørelsen af det økonomiske behov, uanset at en del af boligydelsen udbetales som lån, se SM P-1-94.

Brøkpension
En pensionist, som modtager nedsat pension på grund af optjeningsreglerne - en brøkpension - kan efter ansøgning om et personligt tillæg eventuelt få dækket et ekstra hjælpebehov. Kommunen skal også i disse tilfælde træffe afgørelse om størrelsen af tillægget efter en nærmere konkret, individuel vurdering af pensionistens indtægter og faste udgifter, se pkt. 91, SM P-12-96 og SM P-4-97.

Ægtefælle
Udgifter til pensionistens ægtefælle, der ikke modtager pension, afholdes ikke efter lovens regler, men kan eventuelt ydes efter anden lovgivning.

Børn
Udgifter til forsørgelse af pensionisters børn kan derimod dækkes efter reglerne om personligt tillæg, hvis pensionisten har forsørgelsespligt over for dem, og betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Tilbagebetaling
Om eventuel tilbagebetaling af personligt tillæg henvises til pkt. 196.

2.5.2. Tildeling
Konkret, individuel afgørelse

91. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om personligt tillæg efter en nærmere konkret, individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Der skal i hver enkelt sag foretages en samlet vurdering af pensionistens økonomiske forhold - dvs. en samlet vurdering af indtægtsforholdene, herunder størrelsen af den sociale pension og alle andre indtægter og formue - sammenholdt med størrelsen af de rimelige og nødvendige udgifter. Vurderingen skal fremgå af sagen.

Størrelsen af indtægt eller formue kan herunder vurderes i relation til det formål, der søges om personligt tillæg til at dække. Men det er ikke afgørende, hvilken udgift pensionisten anmoder om at få dækket via personligt tillæg, men om pensionisten har mulighed for at afholde de nødvendige og rimelige udgifter vurderet i forhold til indtægter og formue.

Kommunalbestyrelsen skal således ved hver enkelt ansøgning om personligt tillæg foretage en nærmere individuel vurdering af, om pensionisten ved en rimelig tilrettelæggelse af sin økonomi selv burde kunne afholde den udgift, som pensionisten søger personligt tillæg til at dække. Først når kommunen efter en samlet vurdering finder, at pensionistens økonomiske forhold er særlig vanskelige, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om tildeling af personligt tillæg.

I kommunens vurdering af pensionistens økonomiske forhold kan hverken et bistands- eller plejetillæg holdes udenfor, se SM P-2- 96.

Kommunen kan fx træffe afgørelse om, at der kun skal ydes tillæg til merudgiften ved den del af udgiften, der ligger ud over den almindelige anskaffelsespris, se SM P-5-97.

Pensionisten kan ikke udelukkes fra at ansøge om eller få tildelt personligt tillæg alene efter størrelsen af den personlige tillægsprocent, se SM P-41-96 og pkt. 95.

Løbende ydelse
Personligt tillæg kan ydes som et engangsbeløb eller som en løbende ydelse, hvis betingelserne ved hver udbetaling fortsat er til stede. Træffer kommunen afgørelse om at yde personligt tillæg som en løbende ydelse, skal kommunen følge pensionistens forhold, fx ved samtidigt med afgørelsen at fastsætte tidspunkt for ny vurdering af sagen.

Beregning
Har kommunen truffet afgørelse om tildeling af personligt tillæg efter lovens § 17, stk. 1 og 2, beregnes og udbetales det efter den personlige tillægsprocent, se pkt. 95.

Mindstegrænse
Et beregnet personligt tillæg til medicinudgifter udbetales ikke, hvis udbetalingen pr. lægeordineret lægemiddel er mindre end 3 kr. Hvis pensionistens egen udgift er mindre end 3 kr. efter fradrag af et personligt tillæg på mindst 3 kr. pr. lægeordineret lægemiddel, dækkes hele udgiften af det personlige tillæg, se bkg. § 45, stk. 2.

 

chart.dk