PurhusNet > Rådhuset > Plan & Projekter > Budget 2000 > Budget 2000 Personaleoversigt
Hop tilbage til foregående side

 

Personaleoversigt ifølge budgetforslag for Purhus Kommune år 2000

TEKNISK UDVALG

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
i 1999

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
i 2000

Budgetteret
lønsum
i 1.000 kr.
i 2000

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
i 2001

Stadion og idrætsanlæg

1,10

1,10

271

1,10

Spildevandsanlæg

3,00

3,00

902

3,00

Redningsberedskab

   

233

 
       

5,24

Vejvæsen, øvrige fælles funktioner

5,18

5,24

1.338

 
         

TEKNISK UDVALG  I ALT

9,28

9,34

2.744

9,34

Uop til toppen

BØRNE – OG KULTURUDVALG

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
11999

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
I 2000

Budgetteret
Iønsum
i 1.000 kr.
I 2000

Forventet gennemsnitligt personaleforbrug
2001

Idræts- og svømmehaller

       

  Spentruphallen
  Purhushallen
  Bjerregravhallen

074
1,00
0,60

0,74
1,00
0,60

164
206
135

074
1,00
0,60

Andre kulturelle opgaver

       

  Rengøring/tilsyn, Malvinas Hus

0,25

0,25

48

0,25

Folkeskoler

       

  Komm. LærerpensionsudIigning

   

381

 

  Vikarer under sygdom mv.

1,00

1,50

450

1,50

  Særlig støtte I skoler

0,57

0,39

105

039

  Førskoleundervisning

0,28

0,40

104

0,40

  Skolestrukturpulje efter 1.8.2000

 

3,80

1.161

9,12

  Syge- og modersmálsundervisning

   

133

 
   

67

 

  Pædagogisk udvalg

   

18

 

  Gratialer

   

58

-

18,25
43,90
25,43
11,34
23,85

17,64
43,15
25,93
6,47
23,94

5.094
12.326
7.490
1.886
6.866

18,04
43,21
25,96
0,00
23,97

  Folkeskoler ialt

124,62

123,22

36.140

122,59

Skolefritidsordninger

       

  Asferg skole
  Blichers Børneby
  Fårup skole         
  Bjerregrav skole

 

2.07
6,48
3,45
2,95

483
1.519
806
692

4,95
15,54
8,29
7,07

2,45

2,47

653

2,47

Üngdomskolevirksomhed

       

  Rengøring
  Ungdomsskoleinspek og-sekretær
  Ungdornsskolelær. inkl. honorar
  Klubber

0,10
0,79
 1,42
0,95

0,10
0,79
1,45
0,95

26
268
410
270

0,10
0,79
1,45
0,95

Fælles formâl

       

  Støttepædag. i daginstitutioner
  Efteruddannelse centralt
  Timepulje
  Udvidelsesinstitution
  Pædagogisk konsulent
  Ledelsesforsøg
  Sproglig støtte

4,16

0,50
1,87
0,50

0,00

4,19

0,50
3,92
0,50
1,00
0,27

1.150
 31
 116
 867
 153
 235
 70

4,19

0,50
3,92
0,50
1,00
0,27

Dagpleje

       

  Dagplejere ,
  Tilsynsførende

53,00
2,54

53,00
2,56

12.773
 716

53,00
2,56

Børnehaver

       

  Fårup Børnehave
  Spentrup Børnehave
  Asferg Børnehave
  Ø. Bjerregrav Børnehave

10,91
16,77
10,65
9,53

11,48
18,87
10,53
8,76

2.652
4.300
2.460
2.087

11,48
18,87
10,53
8,76

Integrerede institutioner

 

9,85
19,15
6,50

 

9,78
12,81
6,82

 

2.293
2.996
1.596

 

9,78
3,80
6,82

Fritidshjem

  Fårup Fritidshjem
  Ø. Bjerregrav Fritidshjem
  Asferg Fritidshjem

 

8,36
6,88
4,20

 

4,81
4,09
2,86

 

1.118
958
668

 

 

  Dagpleje og daginstitutioner ialt

165,37

156,75

37.238

135,98

Skolepsykolog

4,50

4,54

1.543

4,54

Kommunal sundhedstjeneste

  Sundhedspleje
  Kommunelæge

 

2,54
1,00

 

2,56
1,00

 

749
575

 

2,56
1,00

Tilskud til sociale formål

 

 

 

 

11

 

Kommunal tandpleje

8,36

8,44

2.710

8,44

BØRNE- OG KULTURUDVALGET  I ALT

314,69

319,81

84.645

319,31

Uop til toppen

SOCIALUDVALG

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
i1999

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
2000

Budgetteret
lønsum
i 1.000 kr.
i 2000

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug i2001

         

Ældreboliger

  Ældreegnede boliger, Bjerregrav

 

0,10

     

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

       

  Spentrup Ældrecenter
  Asferg Ældrecenter
  Fårup Ældrecenter
  Bjerregrav Ældre Center

23,40
34,71
21,54
13,09

23,40
34,71
22,20
12,85

5.781
8.545
5.630
2.885

23,40
34,71
22,20
12,85

  Sygeplejesker
  Senil-demens-enhed
  Social- og sundhedselever
   2 social- og sundhedsass.elever
  1 sygeplejestuderende

13,51
8,19


11,00

13,51
8,19


11 00

4.186
2.009
832
230
144

13,51
8,19


11

  Forebyggende hjemmebesøg
  Genoptræning

0,76
9,76

0,76
9,76

201
2.439

0,76
9,76

  Ældreområdet i alt

135,96

136,38

32.880

136,38

Jobtræningsordning
Puljejob
Beskæftigelsesordninger

       

  Fast personale

5,93

5,93

1.621

5,93

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

  Jobtræningsordningen
  Puljejob
  Beskæfligelsesordninger, EGU
  Beskæftigelsesordninger, flexjobs

 

14,00
9,00
1,50
0,00

 

14,00
9,00
1,50
2,00

 

2.597
1.293
 50
353

 

14,00
9,00
1,50
200

Løntilskud mv til personer i fleksjob
og skånejob

5,00

5,00

314

5,00

Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov

310

3,71

1.122

371

Kontaktperson- og ledsageordninger

2,81

2,83

678

2,83

SOCIALUDVALGET I ALT

177,40

180,35

40.909

180,35

Uop til toppen

ØKONOMIUDVALG

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug i1999

Forventet gennemsnitligt personale-forbrug
2000

Budgetteret
lønsum
i 1.000 kr.
i 2000

Forventet
gennemsligt personale-forbrug i 2001

Valg mv.

   

4

 

Administrationsbygninger

194

1,96

419

1,96

Sekretariat og forvaltninger

       

  Fast ansatte (heraf 1 på miljøområdet samt (- 1 vakant stilling i 4 måneder)

  Flygtningemedarbejdere

53,14

 

1,62

54,03

 

1,59

17.577

 

405

53,78

 

1,59

Lønpuljer

  Forhand!ingspulje
  Vikardækning ved barsel
  Flex- og skånejob

 


1,00
1,00

 1,00

 

692
500
257

 1,00

ØKONOMIUDVALG I ALT

58,70

58,58

19.854

58,33

 

PERSONALEOVERSIGT TOTAL

 

560,07

 

568,08

 

148.152

 

567,33

Uop til toppen

chart.dk