PurhusNet > Lokalområder > Ålum Beboerforening > Ålum

 

Se også beretninger og billeder fra

 

Ålum Sogns Beboerforening                                                   September 2000

Information fra Beboerforeningen

På banen igen
Efter et års pause er vi klar med en ny udgave al Informationsbladet fra Beboerforeningen. Pausen skyldes bl.a. tidmangel og den omstændighed, at der i perioden 1998-1999 ikke var ret mange aktiviteter i foreningen.
  Det sidste er også grunden til, at der sidste år ikke blev opkrævet kontingent til foreningsarbejdet.

Velkommen!
Men nu er vi som nævnt i gang igen, og vil som sædvanlig begynde med at byde velkommen til de mange nye tilflyttere i vort skønne område!
  Uden at kende det nøjagtige tal, er det vort indtryk, at ikke så få huse og lejligheder har skiftet beboere i det forløbne år. Så vidt vi kan bedømme er det samtidig meget få huse, der har stået ubeboede gennem længere tid. Det tager vi som bevis på, at Ålum-området stadig er attraktivt i de boligsøgendes øjne.
  På sidste års generalforsamling diskuterede vi, hvordan vi kunne komme i endnu tættere kontakt med tilflytterne, så vi på et tidligere tidspunkt kunne fortælle om Beboerforeningens og de øvrige foreningers aktiviteter og medlemstilbud. Vi tror, det ville være et initiativ, som de fleste tilflyttere ville se positivt på.
  Vi kontaktede derfor Folkeregisteret for at få en liste over alle tilflyttere i Ålum Sogn, men måtte konstatere, at registerlovgivningen ikke tillader kommunen at udskrive sådanne oplysninger til private foreninger. Vi har diskuteret andre måder at følge med i udskiftningerne på, men de er både besværlige og lidt usikre. Derfor har vi indtil videre måttet opgive den planlagte kontaktaktivitet.
  Til gengæld sørger vi for hele tiden at være med i Vejviseren for Purhus Kommune, så både tilflyttere og fastboende til enhver tid har mulighed for at komme i kontakt med Beboerforeningen.

Siden sidst

Smedehuset

Smedehusets har plads og installationer, der passer fint til behovene, når der skal opmagasineres og sælges "lopper"

Siden sidste generalforsamling har beboerforeningen bl.a. sammen med FDF/FDP'erne afholdt det årlige loppemarked ved Smedehuset..

Efter aftale med Læsten Borgerforening har vi genindsat Sonja Grønlund, Fussingøvej 23, som medlem af Centerrådet for Bjerregrav Ældrecenter fra den 1. oktober 1999.
  Foreningen er fortsat repræsenteret ved formanden i Brugerrådet for Fussingø Statsskovdistrikt.

Juletræsfesten i 1999 blev som sædvanligt et tilløbsstykke

Fussingø

Gennem Brugerrådet for Fussingø Statsskovdistrikt har vi mulighed for at følge med i, hvad der planlægges og gennemføres i vort nærmiljø.

En ny aktivitet i Beboerforeningens regi blev lanceret i foråret. Fastelavnssøndag lød der sang og musik fra forsamlingshuset  - ind imellem afbrudt af larmen fra kølleslag, når de festligt udklædte "rollinger" slog katten af tønden.

  I det tidlige forår barslede Purhus Kommune med et udkast til en lokalplan for et fremtidigt boligområde i den vestlige del af Ålum. Beboerforeningen indbød beboere og planens fædre til en debataften i forsamlingshuset. Et overvældende stort antal diskusionslystne Ålumborgere mødte op og gav næring til en debat om Ålums udvikling i almindelighed og lokalplanens konsekvenser i særdeleshed.
  Især planens forslag om, at legepladsen skulle nedlægges i forbindelse med det kommende byggeri, gav anledning til protester. Der var dog også mange der mente, at det hastede så meget med at få gang i forberedelserne til byggeriet, at der ikke var tid til indsigelser.

 

UdgravningSom billedet viser, er der allerede god gang i gravningen til den nye udstykning. Det var dog arkæologerne, der var først på pletten, og sikrede sig notater om og billeder af vore forfædres spor af huse, ildsteder m.v

Det afholdt imidlertid ikke legepladsudvalget under Beboerforeningen fra at udarbejde og indsende et alternativt forslag til byggeplanerne. Forslaget blev så godt modtaget hos embedsmænd og politikere, at det efter en høringrunde hos de berørte naboer kunne vedtages i stort set den form, udvalget havde fremsendt det i.
  Det meste af legepladsen bliver bevaret og Ålum får sin udbygning uden forsinkelser. En rigtig succeshistorie!.

Lige før sommerferien fik vi tilsendt et debatoplæg til en kommunal hastighedsplan. Både det og det efterfølgende Forslag til Affaldsplan 2000-2012 ville have været passende emner til en ny debataften. Desværre var det ikke muligt at få det arrangeret sådan. Planerne har i stedet været diskuteret på et bestyrelsesmøde.

 

HastighedsmålingFartmålinger fra dette apparat, som har været opstillet ved indkørslerne til Ålum, har vist, at vi også i Ålum kører hurtigere end tilladt gennem byen. Men hverken hastigheden eller ulykkesfrekvenser berettiger os til at få fartdæmpere på nuværende tidspunkt, fordi det ser værre ud andre steder i kommunen

Omkring hastighedsplanen kunne vi beklagende konstatere, at der heller ikke i kommunens planer er initiativer, der kan begrænse farten gennem Ålum. Vi har ved flere lejligheder forgæves forsøgt at få Ålum sat på Århus Amts budget for trafikregulering..

Som man har kunnet læse i bl.a. Randers Amtsavis, nåede vi inden fristens udløb at markere vore meninger om forslaget til den kommende affaldsplan. Det er bestyrelsens indtryk, at der er almindelig tilfredshed med den nuværende dagrenovationsordning, som vi derfor som minimum anbefaler videreført, men gerne udvidet med nogle valgmuligheder med hensyn til tømningsfrekvens. Der er også almindelig tilfredshed med den gældende storskraldsordning, som vi ikke ønsker erstattet af forskellige former for individuelle transportformer.

Kommende aktiviteter - se også kalenderen
Efter generalforsamlingen den 21. september tager vi fat på en ny sæsons aktiviteter. De starter weekenden den 30.9-1.10 med det årlige loppemarked, som også spejderne medvirker i. Der er som sædvanlig indsamling om lørdagen og salg af effekter om søndagen.

Weekenden efter - den 7. oktober - prøver vi sammen med Forsamlingshuset at genoplive den gamle høstfesttradition.

Den 4. december står der juletræsfest på programmet, og den 25. februar skal en kat igen slås af tønden ved fastelavnsfesten. Vi har også overvejelser om at gentage tidligere års udstilling i forsamlingshuset, når forårsblomsterne igen titter frem. Det bliver omkring den 1. april 2001.

Der kan også blive tale om flere arrangementer i samarbejde med forsamlingshusets bestyrelse. Nærmere om dette i senere opslag.

Generalforsamling
Den årlige generalforsamling holdes i år torsdag den 21. september 2000, kl. 19.30 i Ålum forsamlingshus.

Som på enhver anden forenings generalforsamling er det her, vi vil fortælle mere detaljeret om, hvad der er sket i det forløbne år og om de planer, der ligger for det kommende år.

Alle, der bor i Ålum sogn, er velkomne til generalforsamlingen.

Vi har opstillet denne dagsorden:

 1. Formandens beretning
 2. Foreningens regnskab
 3. Debat om beretning og regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen: 3 medlemmer, 2 suppleanter
 6. Eventuelt

Kontingent
Alt arbejde i foreningen er ulønnet, men der er udgifter til porto, annoncering, trykning og udsendelse af meddelelser osv. Og prisen på de fleste af vore arrangementer er sat sådan, at de kun lige løber rundt. Enkelte giver endda underskud.

Derfor vedlægger vi også denne gang et indbetalingskort på 40 kr.., som bedes benyttet til at indbetale medlemskontingentet på. En check i et brev er lige så god. Husk i begge tilfælde at oplyse navn og adresse.

Med venlig hilsen

 • Pia Ehlers, Gl. Viborgvej 414, Ålum
 • Maxi Kiib, 01. Viborgvej 379, Ålum
 • Lis Pedersen, Landemærket 5, Ålum
 • Aase Thomassen, Lunden 1, Ålum
 • Egon Thomassen, Lunden 1, Ålum

Hop til toppen

 

Siden er sidst ændret 15 August, 2004