PurhusNet > Debatter > Privathospital > Tilsynrådets udtalelse

 

Den 27. august modtog Purhus Kommune nedenstående reaktion fra Tilsynsrådet på Byrådets ønske om i visse situationer at betale for sygdomsbehandling på privathospital. Skrivelsen blev selvsamme aften behandlet på byrådets møde, hvor det blev vedtaget, at annullere den tidligere trufne beslutning. Markeringer i nedenstående er foretaget af webmaster


Purhus Byråd
Bakkevænget 16
8990 Fårup


Sag nr. 54 - Purhus Kommune.

Kommunal betaling for sygdomsbehandling på privathospital.

På baggrund af et interview med borgmester Berner Nielsen i Radio Østjylland den 29. maj 2002 anmodede Tilsynsrådets sekretariat Purhus Kommune om nærmere oplysninger vedrørende byrådets beslutning om, at der gives mulighed for at lade kommunen betale for sygdomsbehandling på privathospital.

Beslutning:

Tilsynsrådet behandlede sagen i sit møde den 23. august 2002. Tilsynsrådet vedtog at udtale, at Purhus Kommune kun har hjemmel til at betale for sygdomsbehandling på privathospital, efter at der i sagen er foretaget en konkret og individuel vurdering af ventetidens sociale konsekvenser.

Tilsynsrådet bad Purhus Byråd om at meddele, om man kan tiltræde Tilsynsrådets retsopfattelse, og hvad der videre passerer i sagen.

Sagsfremstilling:

Den 29. maj 2002 blev borgmester Berner Nielsen, Purhus Kommune, interviewet i Radio Østjylland. Interviewet omhandlede en beslutning, som byrådet i Purhus Kommune havde truffet på byrådets møde den 28. maj 2002. Beslutningen vedrørte kommunal betaling for sygdomsbehandling på privathospital, og borgmesteren gav i interviewet udtryk for, at ordningen alene ville blive anvendt, når kommunen kunne opnå en økonomisk gevinst, for eksempel i form af sparede sygedagpenge.

På den baggrund anmodede Tilsynsrådets sekretariat Purhus Byråd om en nærmere redegørelse for sagen, og Purhus Kommune har i brev af 3. juni 2002 fremsendt dagsordenstekst og bilag til sagen "kommunal betaling for sygdomsbehandling på privathospital". Kommunen oplyste samtidig, at byrådet på baggrund af Tilsynsrådets sekretariats henvendelse har holdt et ekstraordinært møde den 31. maj 2002, hvor byrådet besluttede at udsætte ikrafttrædelsestidspunktet, så byrådsbeslutningen tidligst kan træde i kraft efter en fornyet behandling i byrådet, efter at Tilsynsrådets bemærkninger foreligger.

Følgende fremgår af beslutningsprotokollen for byrådsmødet den 28. maj 2002:

  "Folketinget har ved 3. behandling den 19. marts 2002 vedtaget en ændring af lov om sygehusvæsenet, således at der åbnes mulighed for, at kommuner efter en konkret og individuel vurdering kan betale for sygdomsbehandling af deres borgere på f.eks. privat sygehus eller klinik, eller i udlandet.

  Loven er et led i regeringens indsats mod ventetiderne i sygehusvæsenet. Ventetid kan medføre sociale konsekvenser af forskellig art: sygefravær, udstødelse af arbejdsmarkedet, plejebehov mm. Disse udløser udgifter til dagpenge og andre sociale udgifter, hvilket betyder at kommunerne, der som ansvarlige for de sociale udgifter/opgaver, mærker disse konsekvenser.

  Socialforvaltningen anbefaler, at der gives mulighed for at enkeltsager kan forelægges for Socialudvalget til afgørelse. Indstilling fra forvaltningen skal indeholde:

  • En læge lig vurdering fra Kommunelægen
  • Pris for behandlingen
  • En økonomisk beregning af hvilke besparelser der kan opnås ved foranstaltningen

  I sagens natur vil der ikke i alle tilfælde være tale om en besparelse, men en behandling vil kunne fremskyndes så anden afklaring kan foretages i den konkrete sag. Alene sager, der medfører tilbagevenden til arbejdsmarkedet, vil kunne indeholde mindreudgifter for kommunen i form af færre udgifter til sygedagpenge."

Retsgrundlag:

§ 4 c i lov om sygehusvæsenet (lovbekendtgørelse nr. 687 af 16.august 1995 med senere ændringer, herunder ændringen af 25. marts 2002) er sålydende:

  "§ 4 c. En kommunalbestyrelse kan, når sociale hensyn taler herfor, træffe beslutning om at afholde udgifter til sygdomsbehandling, der svarer til behandling, der ydes i det amtskommunale sygehusvæsen, til personer, der har bopæl i kommunen.

  Stk. 2. Udgifter efter stk. 1 kan ikke dækkes ved forsikring."

Begrundelse:

Tilsynsrådet påser efter § 61 i lov om kommunernes styrelse, at kommunerne overholder lovgivningen. Tilsynet omfatter spørgsmål om, hvorvidt der er sket tilsidesættelse af lovgivningen - herunder offentligretlige retsgrundsætninger.

Tilsynsrådet kan ikke tage stilling til, om en kommunal beslutning eller sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig, eller til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget vedrørende § 4 c i lov om sygehusvæsenet, at kommunerne får ret til at betale for sygdomsbehandling ud fra en vurdering af de sociale konsekvenser for de enkelte patienter. Bestemmelsen forudsætter således en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde af ventetidens sociale konsekvenser i bred forstand. De sociale konsekvenser som kommunerne får mulighed for at afbøde, kan være af forskellig art. Der er ikke alene tale om patienter, der modtager sygedagpenge, men også patienter, hvor ventetiden medfører alvorlige sociale konsekvenser af anden art, for eksempel et massivt plejebehov, problemer i forhold til pasning af børn eller pleje af ægtefælle, afbrudte uddannelsesforløb og lignende.

Det fremgår af beslutningsprotokollen for byrådsmødet den 28. maj 2002, at forvaltningens indstilling skal indeholde en lægelig vurdering, en pris for behandlingen samt en økonomisk beregning af hvilke besparelser der kan opnås ved foranstaltningen.

Det fremgår af interviewet med borgmester Berner Nielsen, at kommunen alene ville anvende ordningen, når kommunen kunne opnå en økonomisk gevinst, for eksempel i form af sparede sygedagpenge.

Tilsynsrådet finder, at Purhus Byråd den 28. maj 2002 har besluttet kun at anvende loven i de tilfælde, hvor kommunen kunne opnå en økonomisk gevinst uden hensyntagen til de sociale konsekvenser.

Tilsynsrådet har herved lagt vægt på, at de sociale konsekvenser ikke er nævnt som en del af det beslutningsgrundlag, som forvaltningen skal medtage i indstillingen til Socialudvalget. Tilsynsrådet har desuden lagt vægt på borgmester Berner Nielsens oplysninger i interviewet i Radio Østjylland, om at ordningen tog sigte på, at kommunen skulle kunne opnå en økonomisk gevinst.

Efter Tilsynsrådets opfattelse er der ikke hjemmel i loven til at foretage denne indskrænkning af lovens anvendelsesområde. Tilsynsrådet finder således på baggrund af lovens forarbejder, at § 4 c i lov om sygehusvæsenet alene giver Purhus Kommune hjemmeL til at betale for sygdomsbehandling på privathospital, når der i sagen er foretaget en konkret og individuel vurdering af ventetidens sociale konsekvenser.

På den baggrund anmoder Tilsynsrådet Purhus Byråd om at meddele rådet, om byrådet kan tiltræde Tilsynsrådets her tilkendegivne retsopfattelse, og hvad der videre passerer i sagen.

Denne udtalelse kan ikke påklages til nogen administrativ myndighed, men det kan oplyses, at lndenrigs- og Sundhedsministeriet, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K, efter styrelsesloven påser, at tilsynsrådene overholder gældende lovgivning.

Med venlig hilsen

   Peter Christersen
   Formand

   / Malene Weis Stranddorf
   fuldmægtig

 

Siden er sidst ændret 28 August, 2002