PurhusNet > Debatter > Kommunalplan > Asferg byggegrunde

 

Århus Amt siger nej til flere boliger ved Kirkevang

Asferg har en ideel placering tæt ved motorvejsafkørsel og erhvervsområde, hvilket burde give grundlag for boligbyggeri. Det er åbenbart lettere sagt end gjort.

Som det fremgår nedenfor fik en privat udvikler i aug. 2002 afslag på 13 parcelhusgrunde, hvorimod kommunen var posetiv indstillet over for yderligere 12 tæt/lav bebyggelser ved Kirkevang. En lokalplan blev udfærdiget og sendt i høring.

Det har fået Århus Amt til at reagere. Natur- og Miljøkontoret har gjort indsigelse mod endelig vedtagelse af lokalplanforslag og kommuneplantillæg. Området er planlagt uden for de aftalte arealrammer i Regionplan 2001. Indsigelsen er begrundet i risikoen for forurening af Asferg Vandværks drikkevandsboringer, som ligger ned til 60 meter fra det planlagte boligområde.

Og ikke nok med at boringerne ligger tæt på - jordlagenes filtreringsevne er øjensynlig ikke særlig god. Dette dokumenteres bl.a. af, at vandværket indvandt vand med et nitratindhold på omkring 100 mg/l frem til første halvdel af 80'erne. Som konsekvens af ovenstående er området karakteriseret som nitratsårbart område i Regionplan 2001.

Når det drejer sig om boligområder er det ikke nitrat, men derimod pesticider, der giver grund til bekymring. Her er amtets erfaring, at der med boligudbygning er betydelig større risiko for drikkevandsforurening end ved fortsat landbrugsdrift. Hele sagsfremstillingen kan ses på amtets hjemmeside.

Med nej til den private udstykning (der ellers ligger ideelt i.f.t. grundvandstrømninger) og amtets nej til Klokkevang, er der Æblehaven tilbage. Efterhånden en gammel sag - lokalplanen ligger klar, men jorden er ikke erhvervet. Hvordan det går med denne sag ligger hen i det dunkle - kommunen er ikke særlig meddelsom desangående.

Udsnit af kortbilag fra sagsmateriale


Byvækst i Asferg ? (lagt på 24. aug. 2002)

Der har i nogen tid været udsolgt af byggegrunde i Asferg. Senest er 12 boliger i tæt, lav bebygelse (Klokkevang) blevet solgt forbløffende hurtigt.

I KommunePlanen 98-2009 er der udlagt et område til 12 boliger umiddelbar syd for præstegården - den såkaldte Æblehaven. Lokalplanen for dette område blev vedtaget i november 2000 - nu mangler kommunen blot at købe jorden!. Og hvad det angår er det åbenbart noget af et problem at blive enige med Stiftet om en rimelig pris - tovtrækkeriet herom har snart varet i to år.

Så er der mere fart over feltet hos private udviklere. På mødet i Teknisk Udvalg d. 7. august skulle der tages stilling til dels en forespørgsel om byggemodning af et område øst for Koustedvej (13 parcelhusgrunde), og dels ønskede Holmsø Huset A/S at fortsætte Klokkevang successen med yderlige 12 lav/tæt samt 7 parcelhusgrunde.

Så let går det dog ikke. Med den begrundelse, at de nævnte områder er ikke medtaget i Kommunalplanen over fremtidige byudviklingsområder, sendte Teknisk Udvalg  parcelhusgrundene i syltekrukken med en henvisning til, at spørgsmålet om byvækstretning og projektets realisering afklares med regionplanmyndigheden i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen. Derimod blev der givet grønt lys for endnu flere pensionistboliger i Asferg.

Nedenfor er vist ca. placeringer af de omtalte arealer, amtets regionplan vedr. Asferg samt Kommunalplanen 98-2009 for Asferg. I forbindelse med vedtagelse af Kommunalplan 98-2009 blev der foreslået, at der laves en omfartsvej syd om Asferg - en sådan er ligeledes skitseret.

Markeringer af potentielle udstykninger
Asferg by med muligheder for byvækst

Asferg og regionplanen

Asferg i regionplan 2001

Byområde

Planlagt overført til byområde

Mulig byvækstområde

Asferg og Kommunalplanen 98-2009

Asferg i kommuneplan 98-2009

 

Siden er sidst ændret 23 April, 2003