PurhusNet > Debatter > Højspænding > Auken, Eltra og amter

 

Nedenstående er kope af konklusionsreferat af møde mellem Auken, amter og Eltra, samt ELTRA's fortolkning af dette. Det fremgår, at der er lavet en samlet aftale for Djursland og Århus-Ålborg.


 

Eltra

Århus Amt
Natur og Miljø
Att.: Jytte A. Heslop
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Netp!anlægning
Brevnr.: 46149
Sagsnr.:
Reference: JKJ/KUA
Dato: 7. maj 1999

 

Århus Amts konklusionsreferat

Vi bekræfter hermed at have modtaget Århus Amts konklusionsreferat fra mødet med miljø- og energiministeren den 26. april 1999.

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at aftalen om kabellægninger på Djursland er en del af en samlet aftale, hvor både Århus Amt og Nordjyllands Amt udarbejder sin del af regionplantillægget for 400 kV-ledningen Vendsysselværket-Trige.

Eltra står i princippet inde for formuleringen, at vi "påtager os meromkostningen". Den praktiske fordeling af omkostningen drøftes mellem Midtjyske Net og Eltra.

Vi ser derfor frem til nævnte drøftelse af kabelhandlingsplanen.

Med venlig hilsen
I/S  Eltra

J. Kaad Jensen

 

Kopi: Midtjyske Net.

 

I/S Eltra er uafhængigt, systemansvarfigt transmissionsselskab i Jylland-Fyn
Fjordvejen 1-11
. Postboks 140 DK-7000 Fredericia. Telefon: 755625 00 Telefax: 75 5629 85
E-mail: transmission@eltra.dk - Internet www.eltra.dk


DEPARTEMENTET

LANDSPLANAFDELINGEN
4. kontor

 

J.nr. D
Ref. PBN
Den

Møde den 26. April 1999 vedr. højspændingsledninger i Jylland (Nordjyllands- og
Århus Amter)

 

I mødet deltog:
Miljø- og  Energiminister Svend Auken samt fra ministeriet Inga Thorup Madsen, Jørgen Calundann og Peter Baltzer Nielsen,
Amtsborgmester i Århus Amt Johannes Flensted Jensen samt fra amtet Jytte Heslop
Amtsborgmester I Nordjyllands Amt Orla Hav samt fra amtet Jørgen Riisager og Lene Rubæk
Bestyrelsesformand Eigil Rasmussen Eltra samt fra Eltra Georg Styrbro og Jytte Kaad Jensen

På mødet diskuteredes to hovdpunkter - 150 kV forbindelsen Mesballe Åstrup og 400 kV forbindelsen Århus-Ålborg

Vedr. 150 kV forbindelsen aftaltes:
På baggrund af de faldende priser på kabellægning af 150 kV ledninger er det på opfordring af Miljø- og Energiministeriet aftalt mellem Eltra og Midtjyske Net, at 150 kV forbindelsen på Djursland gennemføres som jordkabel. Eltra og Midtjyske Net arbejder videre med den konkrete udforming af det ændrede projekt, som derefter skal godkendelsesbehandles. 60 kV luftledningen Mesballe-Glesborg-Aastrup samt 60 kV luftledningen Mesballe-Vivild over Ryom Ådal, der i Regionsplanen som kompensation er forudsat lagt i jordkabel, bevares som luftledning indtil andet aftales.

Eltra påtager sig de merudgifter som ovennævnte medfører.

Vedr. 400 kV forbindelsen aftaltes:
Århus- og Nordjyllands Amter udarbejder Regionplantillæg for de respektive amter, som tilstræbes fremlagt samtidig som forslag til offentlig høring i efteråret 1999 med mulighed for endelig godkendelse primo 2000. Amterne bekræftede denne tidsplan.
Der er enighed om den linjeføring der lægges til grund for hovedforslaget på strækningen mellem Trige og Vendsysselværket.

På mødet tilkendegav Miljø- og Energiministeriet, at både Mariager Fjord og Gudenåen er så vigtige nationale naturområder, at der skal anvendes 400 kV jordkabel ved fremføring af 400 kV ledning her.
Endvidere blev det fremhævet, at der pågår undersøgelser vedr. "oprydning" vedr. de mange luftledningef i Trige-Spørring området. Oprydningen kan foregå som en kombination af kabellægning, beplantning og eller skovrejsning som slørende element.

Ved Ålborg er der endnu ikke fundet en foretrukken linjeføring for 400 kV strækningen mellem Ferslev syd for Ålborg og Vester Hassing nord for Ålborg.
Der er flere alternativer i spil bl.a. syd og nord om Lundby Bakker. Alternativerne kan muligvis kombineres og medfører delvis kabellægning også af 400 kV ledningen.

Miljø- og Energiministeriet tilbød, at ministeriet gik med i en arbejdsgruppe, der skal belyse de mulige alternativer og herefter nå frem til hvilken, der bør indgå i hovedforslaget til den ofentlige debat.
Eltra tager initiativ til, at indkalde parterne til første møde ang. Ålborgløsningen.

5.05.99 PBN

 

chart.dk 

Siden er sidst ændret 31 October, 2001