PurhusNet > Debatter > Højspænding > Ingen sundhedsrisiko

 

Stadig ingen sundhedsfare påvist ved magnetfelter
Der er magnetfelter tæl på alle elforsyningsanlæg, hvad enten det drejer sig om luftledninger jordkabler eller transformere.

Trods en snes års omfattende forskning verden over er det endnu ikke lykkedes videnskaben at påvise en sammenhæng mellem magnetfelter og sundhedsfare. På den anden side vil forskerne heller ikke endegyldigt udelukke en sammenhæng. Dog tyder de seneste års undersøgelser i stadig mindre grad på en risiko.

Heller ikke for dyr er der påvist helbredsproblemer som følge af magnetfelter fra højspænding.

De danske sundhedsmyndigheder har tidligere konkluderet, at der
ikke er videnskabeligt. belæg for at fastsætte grænseværdier eller mindste-afstande mellem boliger og højspændingsanlæg.

Hverken påvist eller afvist
Flere statistiske undersøgelser, udført af Kræftens Bekæmpelse, blandt andet om kræft hos børn med bolig nær højspændingsledninger, har hverken kunnet påvise eller helt afvise en risiko.

Heller ikke en omfattende undersøgelse om kræft og dødsårsager blandt ansatte i den danske elforsyning pegede på en risiko i forbindelse med magnetfelter.

Eftersom magnetfelter i arbejdsmiljøet ofte er kraftigere end ved højspændingsledninger, underbygger resultatet derfor udenlandske undersøgelser, der heller ikke finder det farligt for voksne at bo nær ledninger.

Forskningen gennemgået
I de seneste ar har både den amerikanske statsinstitution NIEHS (National Institute of Environmental Health) og det engelske NRPB (National Radiological Protection Board) gennemgået forskningen.

Samlet set er konklusionerne,

  • at forsøg med dyr og celler ikke har bekræftet mistanken om en kræftrisiko,
     
  • at epidemiologiske undersøgelser heller ikke tyder på, at magnetfelter i almindelighed kan være årsag til kræft.
     
  • at en risiko alligevel ikke helt kan afvises, da nogle statistiske undersøgelser har vist en let øget hyppighed af leukæmi blandt børn, der gennem lang tid har været udsat for usædvanligt store magnetfelter. Sammenhængen er svag. da det drejer sig om ganske fa deltagere i disse undersøgelser, og forskerne kan ikke konkludere, at magnetfelter er årsagen. Måden deltagerne i undersøgelsen er udvalgt på eller helt andre faktorer kan være årsag.

Hverken NIEHS eller NRPB finder, at der er baggrund for at fastsætte grænseværdier af hensyn til en kræftrisiko.

I løbet al sommeren 2001 samler IARC (International Agency for Research on Cancer), som er tilknyttet Verdenssundhedsorganisationen WHO, en ekspertgruppe med henblik på at gennemgå forskningens resultater for at vurdere, om magnetfelter kan klassificeres som årsag til kræft - se pressemeddelse fra WHO /red..

Ingen EU-grænseværdier
EU har allerede vurderet, at der ikke er baggrund for at opstille grænseværdier med hensyn til kræft. EU har derimod beskrevet et sæt vejledende grænseværdier af hensyn til kendte akutte virkninger af store magnetiske og elektriske felter. Værdierne er på 100 uT for magnetfelter og 5 kV/m for elektriske felten Disse anbefalinger omfatter alene almenbefolkningen -  ikke felter i arbejdsmiljøet.

Størstedelen af forskningen har koncentreret sig om kræft og især om børneleukæmi, men også en lang række andre sygdomme er undersøgt, f.eks. Alzheimer, depressioner og fosterskader. Heller ikke her er der fundet en sammenhæng.

Magnetfelter overalt
Der er magnetfelter overalt, hvor der går en elektrisk strøm - ikke kun ved høj spændingsledninger. Felternes størrelse er ikke afhængig af, om der er tale om høj eller lav spænding, men af strømstyrken i ledningen. Felterne bliver hurtigt mindre, når man bevæger sig væk fra ledningen. Det samme gælder for husholdningsapparater.

Magnetfelter måles i mikrotesla (uT). hvilket står for milliontedele tesla. Som det ses på tegningen er typiske værdier for 400 kV-luftledninger i normale driftssituationer ca. 6-10 uT lige under ledningen, ca. 0,4 uT i en afstand af 40 meter fra ledningen og ca. 0,2 uT i en afstand på 80 meter.

Magnetiske felter

Nedgravede kabler er ikke nogen garanti mod magnetfelter. I hovedhøjde svarer feltstyrken til målinger under luftledninger. Til gengæld er magnetfeltet lige over jordkablerne fem gange større. Fælles for begge målepunkter er at styrken falder væsentligt hurtigere, når man fjerner sig fra jordkablet end fra luftledningen.
Illustration af magnetfelter ved henh. luft og jordledninger

Til sammenligning kan magnetfeltet omkring en støvsuger i 10 cm afstand være 20 uT og 0,1 uT i en afstand på 1 meter.

Læs bl.a. pjecerne "Magnetfelter 2000" og "Om grænseværdier" - begge udgivet af Danske Energiselskabers Forening - nu Eltra.
 

chart.dk 

Siden er sidst ændret 08/10/01