PurhusNet > Debatter > 10. klasse - Fårup eller Randers? > Skolebestyrelser mener ..

 

10. klassecenteret i Fårup er til diskussion - Børne- og Kulturudvalget besluttede på deres møde d. 7. oktober at sende et forslag om at erstatte det nuværende tilbud med et tilbud baseret på 10. klasse centre i Randers kommune til høring hos skolebestyrelser. Deres svar kan læses her:

Høringssvar fra:


'Høringssvar fra Asferg Skole

Skolebestyrelsen ved Asferg Skole har behandlet det udsendte materiale vedrørende en ændring af kommunens 10.klasse-tilbud og udtaler følgende:

  1) Skolebestyrelsen mener principielt at kommunen skal have sit eget tilbud om 10. klasse og dermed signalere en skolepolitisk holdning og et ønske om direkte indflydelse på det pædagogiske og faglige indhold.

  2) 10. klasse er en del af Undervisningsministeriets 10-punktsprogram som de politiske partier netop nu forhandler om. Et eventuelt forlig om en ændring af Folkeskoleloven, vil sandsynligvis medføre ændringer vedrørende 10. klasse. Purhus Kommune bør afvente en lovmæssig afklaring, før der besluttes kommunale ændringer.

  3) Det er af stor værdi at elev og forældre inden start i 10. klasse kan få indflydelse på det faglige indhold frem for at vælge et fastlagt koncept. Ved at indgå en aftale med Randers Kommune, bliver Purhus Kommune meget afhængig af hvordan det aktuelle tilbud er i Randers.

  4) De økonomiske beregninger i det udsendte materiale giver ikke et entydigt billede og er vanskelige at benytte som grundlag for en beslutning.

Konklusion: Skolebestyrelsen mener at en beslutning om ændring bør udsættes.

   Med venlig hilsen

     Kristin Kristiansdottir, skolebestyrelsesformand

     Karen Straarup,  skoleleder


Høringssvar fra Bjerregravskolen

Skolebestyrelsen har med interesse læst fremsendte materiale i forbindelse med Børne- og kulturudvalgets forslag til ændring af 10. klasse-tilbud i kommunen.

Skolebestyrelsen har, for så vidt der skal tages stilling til samarbejdet med Randers Kommune om Randers kommunes 10. klasse-tilbud, brug for et materiale, der beskriver et sådant tilbud mere konkret. Hvad er det for muligheder elever fra Purhus Kommune får ved samarbejdet med Randers Kommune?

Endvidere er skolebestyrelsen af den opfattelse, at det af Undervisningsministeriet fremlagte 10 punktsprogram, hvor 10. klasse indgår, kunne afventes, og dermed kvalificere drøftelserne og beslutningen om 10. klasses fremtid.

Såfremt Purhus Kommune opnår en besparelse ved et samarbejde med Randers Kommune om et 10. klasse-tilbud ønskes denne besparelse tilført skolevæsenet som sådan.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen ved Bjerregrav Skole

   Steffen A. Pedersen, skolebestyrelsesformand

   Marianne Kirkelund,  skoleleder


Høringssvar fra Blicherskolen

Skolebestyrelsen ved Blicherskolen har med interesse læst det fremsendte materiale i forbindelse med børne- og kulturudvalgets forslag til ændring af 10.klasses-tilbudet i Purhus kommune.

Vi har haft en grundig drøftelse af det nye tilbud set i relation til det nuværende 10. klasses-tilbud.

Vi vil gerne sige, at det er vores indtryk, at 10. klasses-tilbudet på Fårup Skole er et godt tilbud, men når vi læser statistikken (se vedlagte bilag), der beskriver vore elevers valg efter 9. skoleår, må vi konstatere, at udviklingen viser, at langt de fleste vælger 10. klasse i Randers.

Der kan være flere grunde til dette. Der er kortere til Randers, eleverne har fritidsjob i Randers, en gammel tradition for at gå på Realskolen har fået et comeback, da Blicherskolens 10. klasse blev nedlagt. Flere har udtrykt, at Realskolens mange speciallinier er et attraktivt tilbud. Endelig er det gratis 10. klasses-tilbud "Multimedie" også en succes.

De unge, der har valgt Fårup skole, er ofte de mindre ressourcestærke. De har haft stor glæde af at gå på Fårup skole.

Vi finder, at et tilbud til vore elever om gratis at kunne gå på i 10.klasses-centre i Randers, vil være attraktivt.

På skolebestyrelsens vegne

Thomas Larsen
Formand

Bilag:

Afgangselever fra Blicherskolen

1999

Ungdomsuddannelse

10. skoleår

Erhvervs-
uddannelse

Gymnasial
uddannelse

Fårup

Multimedie

Privat skole

Efterskole

3

9

4

3

7

2

11 %

32 %

14 %

11 %

25 %

7 %

 

25 %

32 %

43 %

57 %

2000

Ungdomsuddannelse

10. skoleår

Erhvervs-
uddannelse

Gymnasial
uddannelse

Fårup

Multimedie

Privat skole

Efterskole

1

 

11

1

4

1

6 %

 

61 %

6 %

22 %

6 %

 

67 %

28%

6 %

95 %

2001

Ungdomsuddannelse

10. skoleår

Erhvervs-
uddannelse

Gymnasial
uddannelse

Fårup

Multimedie

Privat skole

Efterskole

5

9

3

6

14

2

13 %

23 %

8 %

15 %

36 %

5 %

 

23 %

41 %

36 %

65 %

2002

Ungdomsuddannelse

10. skoleår

Erhvervs-
uddannelse

Gymnasial
uddannelse

Fårup

Multimedie

Privat skole

Efterskole

8

14

0

5

4

1

25 %

44 %

0 %

16 %

12 %

3 %

 

15 %

15 %

69 %

31%

NB! For overskuelighedens skyld er tallene, første gang de blev omregnet til procent, afrundet til hele tal efter almindelig afrunde regler. Det samlede procenttal kan derfor godt afvige fra 100%.


Høringssvar fra Fårup Skole

Purhus Kommunes 10. kl. er blevet analyseret med henblik på struktur, indhold samt undersøgelse af alternative muligheder. Kommunalbestyrelsen påtænker at sende eleverne ind på kommuneskolerne i Randers.

Vi mener, det er vigtigt at have et lokalt og trygt 10. klassetilbud, hvor den unge i samarbejde med skole og forældre selv er med til at præge skoleåret allerede fra foråret i 9. kl. og som kommunens analyse også påpeger, er det en opgave, som Fårup Skole løser til fulde. Vi har et rigtig godt 10. klassetilbud, som netop pga. den måde det er tilrettelagt på, giver også den svage elev et udbytterigt år med ballast både fagligt, socialt og personligt.

Stærke elever med resursestærke familier skal nok få et virkelig godt 10. skoleår på den skole, de måtte vælge; de har nemlig økonomien og overblikket til at undersøge og bruge den vifte af tilbud der findes offentligt og ikke mindst privat i form af private skoler og efterskoler.

Derimod er vi meget bekymrede for de elever, som måske ikke er så modne, eller endnu ikke har besluttet sig og hvor familien måske ikke er i stand til at levere den opbakning der skal til både økonomisk og fagligt. Vi ser en risiko for at flere unge presses ud i en ungdomsuddannelse for tidligt med skoleskift, "spildte" år og nederlag til følge.

10. klasse diskuteres meget for tiden - også nationalt. I skrivende stund er der ikke indgået noget folkeskoleforlig, ligesom vi stadig venter på evalueringen af 10.klasse, så vi mener, det vil være bedre om kommunalbestyrelsen venter med at træffe en beslutning om 10. kl. til det er på plads. I analysen understreges det, at man alligevel ikke kan regne med en besparelse i det kommende budgetår, så det vil være ulogisk at haste en uigennemtænkt løsning igennem nu.

Endvidere synes vi, forslaget er endnu et led i en beklagelig tendens til centralisering. Det kan godt være, at stort er godt, men vi synes, det er synd, når det sker på bekostning af nærhed, tryghed, fællesskab og LIV i en lille by - bløde værdier, som bliver taget frem og støvet af når der er valgkamp, men som ingen politikere tilsyneladende tænker på, når der skal lægges budget.

Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, men de unge, som kunne tænkes at benytte sig af 10. klasse de næste 14-15 år er født, og nok er den kommende årgang lille, men derefter følger de årgange, hvor fødselstallet boomede, så ifølge analysen vil en model med skolegang på kommuneskolerne i Randers faktisk blive dyrere end den model, vi har i dag.

Analysen påpeger, at i 10. klasse i øjeblikket er skævt repræsenteret geografisk. Det mener vi ikke kan komme som nogen overraskelse. Da man for nogle år siden lukkede 10. klasse i Bjerregrav og Spentrup, var det da ikke forventeligt, at disse elever af sig selv ville søge til Randers pga. den kortere afstand? Så kan man jo sagtens i dag slå ud med armene og hævde, at 10.klasse reelt kun er et tilbud for eleverne i Fårup, da flertallet af elever i 10.klasse i dag kommer herfra.

Analysen af 10. klassecentrets struktur m. m. mener vi er yderst mangelfuld, da der ikke er lavet nogen egentlig analyse og beskrivelse af alternative muligheder. På den baggrund mener vi ikke, at kommunalbestyrelsen kan træffe nogen beslutning om 10. klasses fremtid på nuværende tidspunkt.

Vi sidder nu med en ubehagelig fornemmelse af at beslutningen om at lukke 10.klasse er taget på forhånd. Høringsfristen er urimelig kort og afbrudt af efterårsferien, den kommende 10.klasse er lille, så derfor regner politikerne ikke med at få nogen særlig modstand, da forældre og elever til de kommende årgange ikke for alvor er klar over, hvad der er på spil.

Vi vil opfordre politikerne til at overveje sagen nøje en gang til - som vi læser analysen af 10.klassecenteret i Purhus Kommune har vi meget svært ved at se gode argumenter udfra såvel økonomiske, pædagogiske og sociale aspekter, der taler for en ændring af den nuværende struktur.

Venlig hilsen

Ulla Lindtoft
Skolebestyrelsesformand

 

Siden er sidst ændret 09 November, 2002