PurhusNet > Lokalområder > Ålum Beboerforening > August 2002

 

Information fra Beboerforeningen
August 2002

Klar igen!
De fleste har nu brugt deres sommerferie, og forhåbentlig er den brugt godt - til glæde og gavn for én selv og de nærmeste! Eftersommeren og efteråret står for døren og kalder på nye aktiviteter. Mange foreninger er derfor nu i gang med at planlægge efterårets og vinterens aktiviteter.

Også i Beboerforeningen er vi ved at samle kræfter til den nye sæson. De første aktiviteter - loppemarkedet og generalforsamlingen - er nært forestående, mere om dette senere i bladet, for vi vil som sædvanligt starte med en verbal velkomst til sognets nye beboere.

Velkommen !
Ingen vil formentlig påstå, at Ålum sogn er præget af byudvikling og byggeri. Der kan være flere år, hvor der slet ikke bygges nye huse i vort område. Det er der beboere, der glæder sig over, fordi det giver os mulighed for at bevare indtrykket af landlig idyl. Andre så gerne vore landsbyer vokse for at bevare grundlaget for de få tilbageværende butikker og forretninger.

Som det fremgår af tabellen herunder, har der i løbet af de seneste 2 år været en vækst i befolkningstallet på 13 personer, heraf 10 alene i landområderne. Her med ser det ud til, at den tendens til tilbagegang, der kunne konstateres i slutningen af det forrige århundrede, nu er stoppet - eller måske ligefrem vendt!?

  Befolkningen i fordelt på områder

  2000

  2002

  Ålum by

  328

  331

  Ålum land

  327

  337

  Kilde: www.Purhus.dk. Ajourført 25.01.02

Udover tilflytningen har der været en del udskiftning blandt beboerne i Ålum, Svinding, Venning og Gjandrup. I foreningen har vi ingen mulighed for at vide nøjagtig, hvem der flytter til området. Vi kan derfor ikke møde op ved den enkelte parcel for at byde velkommen og for at fortælle om Beboerforeningen eller de øvrige foreningers virke. Derfor bruger vi Informationsbladet til hvert år at udtrykke dette "kollektive", men ikke mindre velmente Velkommen!

Loppemarked i SmedehusetSiden sidst
Siden sidste generalforsamling har beboerforeningen  sammen med FDF'erne afholdt loppemarked ved Smedehuset. Arrangementet, der løb af stabelen i midten af september, gav igen et bidrag til de to foreningers slunkne kasser.

Fastelavnsfest i ÅlumVi vil herigennem udtrykke vor tak for den støtte, vi møder fra de lokale beboere, hvadenten I optræder som givere eller som købere. Der lægges mange kræfter i at arrangere loppemarkedet, og derfor er det glædeligt, at vi møder stor hjælpsomhed overalt i sognet.

Juletræsfesten blev i 2001 afviklet den 6. december med ca. 50 glade og forventningsfulde børn og lige så mange forældre/bedsteforældre.

Fastelavnsfesten lå i år den 9. februar. Også i år måtte forældre lægge krop til "ungernes" udsmykningstrang.

Den 26. februar havde Beboerforeningen formået Mette Bjerrum og Claus K. Jensen fra Kulturhistorisk Museum i Randers til at fortælle de 60-70 fremmødte Ålum-borgere om, hvad jorden i Ålum gemmer af fortidsminder. Vi fik bl.a. præsenteret det kort, som er nedenfor. Kortet viser alle de fund (røde prikker), der i tidens løb er gjort og registreret i Ålum sogn.

Oldtidsfund i Ålum området

Ålums fortid kommer igen til diskussion i foråret 2003. Lokalhistorisk Arkiv vil den 14. maj invitere til et arrangement, der indtil videre går under overskriften "Fokus på Ålum".

Så går dansen..Sæsonens sidste aktivitet blev afviklet i samarbejde med Forsamlingshuset. I begyndelsen af marts inviterede vi til forårsfest med spisning og dans. Det blev en forrygende festlig aften, men med overraskende få deltagere.

Andre aktiviteter
Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at nogle beboere i Ålum har udkastet den idé, at nogle af kommunens usolgte grunde på Charlotte Amalievej kunne bebygges med udlejningsboliger, som der synes at være voksende efterspørgsel efter, nu hvor lejlighederne på Skeelsvej alle er blevet udlejet.

Beboerforeningen er enig i, at der formentlig vil komme et stigende antal indbyggere i Ålum, som vil være interesserede i at sælge deres ejerbolig, men samtidig blive boende i den skønne og eftertragtede natur omkring Ålum, som har så mange gode oplevelser at byde på.

Bestyrelsen har rettet henvendelse til Purhus kommune for at høre, hvilke planer kommunen selv har med  sine grunde. Vi har under hånden fået det svar, at der i det forestående efterår vil blive gjort en ny og målrettet indsats for at få grundene afsat til deres oprindelige formål.

Bestyrelsen er indstillet på at følge sagen på tæt hold og i løbet af den kommende bestyrelses-periode drøfte eventuelle nye ideer og tiltag med Purhus kommune. Vi overvejer således for tiden at invitere til et stort anlagt beboermøde, hvor ideer og muligheder kan diskuteres åbent mellem alle interessenter, dvs. ejer, boligforening og kommende lejere.

Også i Beboerforeningen er vi så småt ved at få øjnene op for internettets muligheder. På www.purhusnet.dk har vi fået tildelt plads til omtale af flere af vore aktiviteter, ligesom sidste års informationsblad stadig kan læses på adressen.

Vi er fortsat med i Mostrups trykte vejviser for Purhus Kommune. Desuden har vi fået tilbud om at komme med på Mostrups hjemmeside på Internettet. Vi har valgt at starte i det små med en enkelt informationsside, som kan ses på www.Mostrup under Borger- og beboerforeninger i Purhus Kommune.

Kommende aktiviteter
Efter generalforsamlingen den 10. september tager vi fat på den nye sæsons aktiviteter. De starter weekenden den 21. og 22. september med det årlige loppemarked, som også spejderne medvirker i. Der er som sædvanlig indsamling om lørdagen og salg af effekter om søndagen. Mange brugbare ting, som ellers ville ende på lossepladsen, kan vi omsætte til penge. Så der er god grund til at lette renovationsfolkene for noget af deres byrde i den kommende tid!.

Det ligger også fast, at årets juletræsfest holdes søndag den 8. december kl. 16, og fastelavnsfesten bliver lørdag den 1. marts 2003.

Vi pusler også med tanken om at gentage sidste års succes med en påskeudstilling i forsamlingshuset. Inden vi træffer beslutning om dette, skal vi have kontaktet mulige udstillere for at lodde interessen. 

Generalforsamling
Den årlige generalforsamling holdes i år tirsdag,  den 10. september 2002, kl. 19.30 i Ålum forsamlingshus.

Som på enhver anden forenings generalforsamling er det her, vi vil fortælle mere detaljeret om, hvad der er sket i det forløbne år og om de planer, der ligger for det kommende år. Alle der bor i Ålum sogn, er velkomne til generalforsamlingen.

Vi har opstillet denne dagsorden:

 1. Formandens beretning
 2. Foreningens regnskab
 3. Debat om beretning og regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen (3 medlemmer, 2 suppleanter)
 6. Eventuelt

De 3 medlemmer, der ifølge foreningens vedtægter er på valg, er Lis Pedersen, Maxi Kiib og Egon Thomassen.

I Beboerforeningen hylder vi fortsat det princip, at deltagelse i bestyrelsesarbejdet skal være baseret på
interesse for sagen. Ingen bliver presset til at gå ind i bestyrelsen. Der er derfor ingen grund til ikke at deltage i generalforsamlingen af frygt for at blive indvalgt mod sin vilje. 

Kontingent
Alt arbejde i foreningen er frivilligt og ulønnet, men der er udgifter til porto, annoncering, trykning og udsendelse af meddelelser osv. Og prisen på de fleste af vore arrangementer er sat sådan, at de kun lige løber rundt. Enkelte giver endda underskud.

Derfor vedlægger vi også denne gang et indbetalingskort på 40 kr., som bedes benyttet til at indbetale medlemskontingentet på. En check i et brev er lige så god. Husk i begge tilfælde at oplyse navn og adresse.                   

Med venlig hilsen

 Pia Ehlers, Gl. Viborgvej 414, Ålum   Maxi Kiib, Gl. Viborgvej 379, Ålum
 Lis Pedersen, Landemærket 5, Ålum   Aase Thomassen, Lunden 1, Ålum
       Egon Thomassen, Lunden 1, Ålum
 

 

Siden er sidst ændret 15 August, 2004