PurhusNet > Lokalområder > Ålum Beboerforening > August 2005

 

Information fra Beboerforeningen
August 2005

Klar til en ny sæson

Forårsudstillingen 2005 havde lokket nye aktører på banen.  Her er det eksempler på pileflet fra Inger Schougaard, Ålum

I næste måned holder vi den årlige general-forsamling i Beboerforeningen – se tidspunkt på bagsiden. Vi har i denne folder samlet et resumé af de aktiviteter, bestyrelsen har arbejdet med siden generalforsamlingen i efteråret 2004. Samtidig løfter vi sløret for, hvilke planer vi har for de kommende måneder.

Velkommen til alle tilflyttere

Traditionen tro skal der dog først på denne plads lyde et velment Velkommen! til alle nye indbyggere i Ålum og omegn. Vi håber, at I hurtigt vil falde til i jeres nye omgivelser.

Samtidig vil vi i Beboerforeningen håbe og ønske, at I ikke har bosat jer i disse smukke omgivelser blot for at bo her, men at I også er kommet for at  leve her. Og til det at leve hører jo også at interessere sig for det, der foregår omkring dig, og at tage del i  de aktiviteter og fælles opgaver, der forekommer i ethvert samfund - stort som lille. Det gælder på såvel gadeplan som på byplan.

Forrige år lykkedes det engagerede medlemmer af Legepladsudvalget at skaffe både penge og materialer til en petanquebane, så legepladsen nu summer af liv fra" legebørn" i alle aldre

Vi har i Ålum en række foreninger, hvor frivillige ledere og hjælpere gør et vigtigt og som regel ulønnet arbejde for at styrke samhørigheden og trivselen  i vor by. Mange af disse "ildsjæle" har været med i en årrække, mens andre først for nylig er kommet med i en forening eller bestyrelse. Det er i de fleste tilfælde vældig nyttigt, at der er denne sammenblanding af erfaring og ny inspiration. Det giver foreningslivet dynamik, og det sikrer at mange interessegrupper både bliver hørt og inddraget.

Fra Beboerforeningens side skal der derfor lyde en opfordring til at slutte talstærkt op om alle lokale aktiviteter.

Der gælder også om at gøre flittig brug af de faciliteter, vi endnu har tilbage – både de private og de offentlige. Derved beviser vi også – bl.a. overfor politikerne i den nye storkommune - at vi selv tager landsbylivet alvorligt. Så jo mere vi bruger bogbussen, de offentlige busforbindelser, Brugsen, spejderhuset, kirken, den fælles legeplads, forsamlingshuset osv., jo større er chancen for at alle overlever til glæde og gavn for os alle.

Loppemarked

I år bliver der desværre ikke brug for Karl Mikkelsens evner som auktionarius

Loppemarkedet, som Beboerforeningen og spejderne sammen har afholdt i en årrække, blev i 2004  et af de største nogensinde både hvad angår "loppeeffekter" og omsætning. Overskuddet fra loppemarkederne har hvert år udgjort en mærkbar del af de to foreningers økonomiske grundlag.

Der er efterhånden oparbejdet en stor, fast "kundekreds" til loppemarkedet. Køberne, hvoraf mange kommer langvejs fra, har vænnet sig til, at der er mange fine ting på vore loppemarkeder og en hyggelig stemning omkring handlerne. Samtidig har de mange trofaste givere fra Ålum og omegn vænnet sig til at gemme ting og sager, som ellers stod for at skulle smides ud.

Succesen har dog også haft en bagside, for i takt med tilstrømningen af kunder og effekter, er arbejdet med at arrangere loppemarkederne blevet større og større. Hvert år skal 14-15 frivillige over tre dage rejse salgsboder, indsamle, sortere og opstille effekter, købe ind, handle og til sidst nedtage boder og telte samt rydde op på markedspladsen.

I år er FDF kommet i den situation, at foreningen på grund af udskiftning og frafald blandt lederne ikke er i stand til at medvirke ved årets loppemarked. De to foreninger har derfor med beklagelse måttet se i øjnene, at det ikke vil være muligt at gennemføre et loppemarked i 2005.

Høstfest

Et muntert indslag fra lokale aktører var med-virkende til at højne underholdningsværdien

Tilslutningen til de senere års høst- og efterårsfester har været svingende. Efter et par års pause besluttede vi sidste år at genoptage traditionen. Da vi samtidig oplevede en rekord i Beboerforeningens medlemstal, blev vi enige om at fejre begivenheden ved at betale for musikken til høstfesten, så deltagerne kun skulle betale for mad og drikke.

Om det var denne gestus eller om det var længslen efter igen at være sammen med naboer og venner i festligt lag, der fik tilmeldingerne til at strømme ind, fik vi aldrig afklaret. Men så stor var interessen, at det kun var med nød og næppe, at det lykkedes at skaffe siddeplads til de sidst tilmeldte.

Festen blev holdt den 23. oktober i Forsamlingshuset, og det var indtrykket, at stemningen var mindst lige så høj som tilslutningen. Desuden blev der den aften tydeligvis indgået mange ny bekendtskaber på tværs af alders- og byskel.

Den overvældende interesse for høstfesten har overbevist bestyrelsen om, at vi bør arrangere en tilsvarende fest i 2005. Vi regner med, at det bliver den 29. oktober, kl. 18.30.

Juletræ

Juletræsfesten blev i 2004 afviklet den 9. december under den rutinerede julemands ledelse og med hen ved 100 børns, forældres og bedsteforældres medvirken.

Datoen for juletræsfesten 2005 er endnu ikke fastsat, men vil blive annonceret i god tid, når vi nærmer os jul.

Forårsudstilling

F

De arbejdende stande på årets hobbyudstilling tiltrak sig som sædvanlig stor interesse og gav anledning til en god snak med besøgende med samme eller tilsvarende interesse

orårsudstillingen, som vi holder hvert andet år, løb i år af stabelen i slutningen af marts måned. Udstillingen havde denne gang samlet 15 udstillere fra Ålum og nærmeste omegn.

Der var denne gang udstilling af hobbyaktiviteter, som ikke tidligere har været præsenteret, bl.a. trædrejning, glaskunst og pileflet. En del af de ting, der blev solgt til de mange interesserede tilskuere, blev fremstillet på stedet, så køberen ved selvsyn kunne forvisse sig om arbejdets ægthed.

Andre aktiviteter

Flagallé gennem Ålum

På sidste års generalforsamling blev der rejst et spørgsmål om, hvorvidt Beboerforeningen ville kunne påtage sig at etablere en flagallé gennem Ålum. Hensigten skulle være at markere festlige begivenheder med en fælles flagning.

Beboerforeningen vil gerne medvirke til oprettelsen af en sådan ordning, men vi har ikke i bestyrelsen ressourcer til at holde styr på alle mærkedage, opsætte, nedtage, vedligeholde og opbevare flag og stænger. Hvis nogen vil påtage sig dette arbejde, vil vi gerne være med til sætte system i det, bl.a. ved at opstille et "flagreglement".

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling holdes i år torsdag,  den 15. september 2005, kl. 19.30 i Ålum forsamlingshus.

Som på enhver anden forenings generalforsamling er det her, vi vil fortælle mere detaljeret om, hvad der er sket i det forløbne år og om de planer, der ligger for det kommende år.

I år vil bestyrelsen bl.a. fremlægge et forslag til en moderniseret udgave af  foreningens vedtægter. 

Alle der bor i Ålum sogn, er velkomne til generalforsamlingen. Har du ikke selv mulighed for at deltage  i generalforsamlingen og har du ønsker eller forslag til aktiviteter, som du mener, Beboerforeningen burde beskæftige sig med, er du velkommen til at sende et skriftligt forslag til bestyrelsen. Adressen er Lunden 1, Ålum, 8900 Randers. Vi skal have forslaget i hænde senest den ... september 2005.

Vi har opstillet denne dagsorden:

 1. Formandens beretning
 2. Foreningens regnskab                    
 3. Debat om beretning og regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
  • 3 medlemmer
  • 2 suppleanter
  • 2 revisorer
 6. Eventuelt

De 2 medlemmer, der ifølge foreningens vedtægter er på valg, er Pia Ehlers og Aase Thomassen.

Kontingent

Alt arbejde i foreningen er frivilligt og ulønnet, men der er udgifter til porto, annoncering, trykning og udsendelse af meddelelser osv. Og prisen på de fleste af vore arrangementer er sat sådan, at de kun lige løber rundt. Enkelte giver endda underskud.

Derfor vedlægger vi også denne gang et indbetalingskort på 45 kr., som bedes benyttet til at indbetale medlemskontingentet på. En check i et brev eller en konvolut med kontanter i postkassen på kassererens adresse, Lunden 1, Ålum er lige så god.

Husk at oplyse eget navn og adresse.                                              

       Med venlig hilsen

 Pia Ehlers, Gl. Viborgvej 414, Ålum   Marianne Bay, Lunden 13, Ålum

 Lis Pedersen, Landemærket 5, Ålum   Aase Thomassen, Lunden 1, Ålum

                               Egon Thomassen, Lunden 1, Ålum

 

 

Siden er sidst ændret 16 August, 2005