PurhusNet > Lokalområder > Ålum Beboerforening > August 2004

 

Information fra Beboerforeningen
August 2004

Klar til en ny sæson

I næste måned holder vi den årlige general-forsamling i Beboerforeningen. Vi har i denne folder samlet et resume af de aktiviteter, bestyrelsen har arbejdet med siden generalforsamlingen i efteråret 2003.

Velkommen til alle tilflyttere

Sidste sommer og efterår oplevede vi en stilstandsperiode i hushandlerne i vort område. Heldigvis ser det ud til, at det som ventet var et overgangsfænomen, for I de første måneder af 2004 er der igen kommet lys i vinduerne i de fleste af de tomme huse. Også et par helt nye huse er der blevet plads til.

En del tilflyttere er bekendte eller familie til de faste beboere. Det tager vi som udtryk for, at Ålum by og omegn stadig har ry for at være et godt sted at bo.

Til  alle jer, der nu  har valgt Ålum sogn som fremtidig "boplads" skal der fra Beboerforeningen lyde et velment Velkommen! Vi håber, at I hurtigt vil falde til i jeres nye omgivelser.

Loppemarked

Næste loppemarked holdes søndag den 19. september med indsamling af effekter lørdag den 18. september. Vi håber, at vi også denne gang vil møde en positiv og engageret medvirken fra lokale beboere.

I forbindelse med fraflytninger, rydning af dødsboer o.lign. bliver vi sommetider tilbudt gaver til det kommende loppemarked. Imidlertid råder hverken FDF eller Beboerforeningen over lokaler til at huse effekterne i, og vi må hver gang med beklagelse sige nej tak til tilbudet.

Såfremt der blandt læserne af denne folder er nogen, der har kendskab til, hvor der står tomme, ubrugte lokaler, som i en periode kunne bruges til dette formål, hører vi naturligvis gerne om det. Henvendelse kan rettes til FDF eller til et af Beboerforeningens bestyrelsesmedlemmer. Se adresserne nederst på siden. 

Juletræ

Juletræsfesten blev i 2003 afviklet den 11.december under den rutinerede julemands medvirken.

Datoen for juletræsfesten 2004 er endnu ikke fastsat, men vil blive annonceret i god tid, når vi nærmer os jul. 

Hans Nielsen mestrer både koncentration og kasteteknikLegepladsen

En del frivillig arbejdskraft samt et legat på 5.000 kr. fra den nu nedlagte, lokale låne- og sparekasses fondsmidler var det, der skulle til, for at Legepladsudvalget kunne opfylde det længe nærede ønske om at omdanne pladsen til en legeplads, hvor også de voksne kan hygge sig sammen.

3 petanquebaner med de rigtige mål og den foreskrevne belægning står klar til at tage mod alle, der har lyst til at trille med de sølvglinsende kugler. Der er fri og uhindret adgang til anlægget, blot man rydder op og planerer banerne efter sig. Og har du behov for lidt instruktion eller lån af kugler, er der hver mandag aften en række øvede spillere, der gerne giver en hånd med.

Høstfest

Alt tyder på, at det bliver en fin høst i år. Det vil vi i Beboerforeningen gerne være med til at fejre ved en høstfest i Ålum forsamlingshus den 23 oktober. Vi starter aftenen med fællesspisning, og når vi har fået stillet sulten, spiller orkesteret op til nogle timers dans.

Du skal kun betale for mad og drikke - Beboerforeningen giver musikken!

Benyt denne lejlighed til at få nogle hyggelige timer i selskab med dine naboer og genboer. Tag dine venner og familie med  - også selvom de ikke bor i Ålumområdet.

Forårsudstilling

Selvom påsken ligger tidligt næste forår, håber vi, at de mange "hobbyister" i området når at fremstille så mange hobbyvarer, at der bliver nok til en stor forårsudstilling i slutningen af marts måned 2005.

Andre aktiviteter

Hundeglam og nabostøj
Gøende hunde kan være meget generende at høre på, og Beboerforeningen får ind imellem henvendelser fra naboer til hundeejere, som efter naboernes mening misrøgter deres hund eller tillader den at gø alt for længe og på tidspunkter, hvor det er generende for naboerne.

Vort råd til de plagede naboer er at tage en snak med hundeejeren, forklare problemet og evt. give forslag til en løsning på det. Det gør vi ud fra erfaringen om, at et måske lidt anstrengt naboskab næppe bliver bedre af  at Beboerforeningen blander sig i det.

Hvis det ikke lykkes at komme til en forståelse mellem hundeejeren og naboerne, er det politiet, man skal klage til. Hundeloven giver nemlig politiet mulighed for at give hundeejeren pålæg om at holde hunden indelukket eller lade den fjerne.

Som nabo til hundeejere, skal man dog være opmærksom på, at man må tåle nogen støj fra hunde, og der skal altså være tale om grove gener, før politiet rykker ud.

Bliver man vidne til, at hunde (eller andre dyr) bliver misrøgtet, er det ligeledes politiet, man skal henvende sig til. Dyreværnsloven opstiller rammerne for, hvordan man skal holde dyr i fangenskab, men også her skal der være tale om klare tegn på mishandling eller misrøgt, inden politiet går ind i sagen.

På adressen www.cairn.dk/info/hundeloven.htm kan du læse flere gode råd om hundehold.

Men støj kan også komme fra andet end hunde. Hvis din nabo uden din accept har installeret støj- eller lugtforurenende maskiner på sin grund eller du er plaget af larmende motorer og værktøj, er det kommunens tekniske afdeling, der skal rykke ud og måle, om støjniveauet er over eller under det tilladte.

Vedligeholdelse af skovdiget i Ålum
Gennem foreningens repræsentant i statsskov-distriktets brugerråd har vi foreslået, at den hastigt voksende bevoksning på skovdiget langs Gl. Viborgvej bliver skåret tilbage, så man kan se stendiget og af hensyn til oversigtsforholdene.

Lastbiltransport gennem Ålum
Gennem de senere år har flere og flere tungt lastede lastbiler fundet vej gennem Ålum. De fylder meget på vejene og giver utryghed blandt specielt fodgængere og cyklister. Derfor har Beboerforeningen flere gange rettet henvendelse til Århus Amt for at få sat chikaner op - indtil videre desværre uden held.

Da en stor lastbil i november væltede på Gl. Viborgvej i Venning, var vi igen i kontakt med amtet, som ved den lejlighed lovede at rette henvendelse til politiet.

Efterfølgende skrev Beboerforeningen til ejeren af den væltede lastbil og forklarede, at episoden på ny havde fået sindene i kog hos nogle Ålumborgere og vi understregede behovet for en bedre kørselskultur blandt hans chauffører.

Vognmanden reagerede positivt på henvendelsen og beklagede det skete. Han bad om at blive underrettet, såfremt der fremover sker brud på færdselsreglerne eller der bliver anledning til kritik på anden vis.

Strategi 2003 for kommuneplanlægningen og Agenda 21
I et brev til Purhus Kommune den 20. juni 2004 har Beboerforeningen kommenteret byrådets debatoplæg med ovennævnte titel.

Vi har igen fremhævet vort synspunkt om, at kommunalbestyrelsen bør lægge mere energi i at understøtte udviklingen i de små bysamfund. Efter vor opfattelse er Spentrup, Fårup og Øster Bjerregrav nu så veludviklede, at de kan klare sig uden større kommunal indsats. Derimod kniber det med at holde udviklingen i gang i de mange små landsbyer, som trues af stagnation og direkte tilbagegang i befolkningstallet med de ulemper det medfører for bl.a. forretnings- og foreningslivet.

Vi har også benyttet lejligheden til at gøre opmærksom på, at de kommunale byggegrunde i Ålum kunne sælges med langt større effektivitet, hvis deres tilstedeværelse og beliggenhed blev markedsført mere aktivt.   

Endelig har vi peget på, at storparceller og naturgrunde hører hjemme i landsbyområderne og ikke i byområderne.

Generalforsamling
Den årlige generalforsamling holdes i år torsdag den 9. september 2004, kl. 19.30 i Ålum forsamlingshus.

Som på enhver anden forenings generalforsamling er det her, vi vil fortælle mere detaljeret om, hvad der er sket i det forløbne år og om de planer, der ligger for det kommende år.

Alle der bor i Ålum sogn, er velkomne til generalforsamlingen. Har du ikke selv mulighed for at deltage  i generalforsamlingen og har du ønsker eller forslag til aktiviteter, som du mener, Beboerforeningen burde beskæftige sig med, er du velkommen til at sende et skriftligt forslag til bestyrelsen. Adressen er Lunden 1, Ålum, 8900 Randers. Vi skal have forslaget i hænde senest den 2. september 2004.

Vi har opstillet denne dagsorden:

  1. Formandens beretning
  2. Foreningens regnskab
  3. Debat om beretning og regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6.     . 3 medlemmer
  7.     . 2 suppleanter
  8.     . 2 revisorer
  9. Eventuelt

De 3 medlemmer, der ifølge foreningens vedtægter er på valg, er Lis Pedersen, Marianne Bay og Egon Thomassen.

Kontingent
Alt arbejde i foreningen er frivilligt og ulønnet, men der er udgifter til porto, annoncering, trykning og udsendelse af meddelelser osv. Og prisen på de fleste af vore arrangementer er sat sådan, at de kun lige løber rundt. Enkelte giver endda underskud.

Derfor vedlægger vi også denne gang et indbetalingskort på 45 kr., som bedes benyttet til at indbetale medlemskontingentet på. En check i et brev eller en konvolut med kontanter i postkassen på kassererens adresse, Lunden 1, Ålum er lige så god. Husk i begge tilfælde at oplyse eget navn og adresse.

Med venlig hilsen

 

 Pia Ehlers, Gl. Viborgvej 414, Ålum   Marianne Bay, Lunden 13
 Lis Pedersen, Landemærket 5, Ålum   Aase Thomassen, Lunden 1, Ålum
                               Egon Thomassen, Lunden 1, Ålum

 

Siden er sidst ændret 06 September, 2004