PurhusNet > Lokalområder > Ålum Beboerforening > August 2003

 

Information fra Beboerforeningen
August 2003

Loppemarked sammen med FDF er gennem årene blevet en fast aktivitet i Beboerforeningens program
 

Klar til en ny sæson

I næste måned holder vi den årlige generalforsamling i Beboerforeningen – se bagsiden. Vi har i denne folder samlet et resume af de aktiviteter, bestyrelsen har arbejdet med siden generalforsamlingen i efteråret 2002.

Men vi ser også fremad. Der er allerede sat dato på nogle af de kommende arrangementer, som vi vil opfordre til at få indføjet i kalenderen. 

Velkommen !

Selvom den seneste opgørelse fra Purhus kommune viser, at der det seneste år har været et lille fald i det samlede antal indbyggere i Ålum sogn, glæder det os, at der stadig kommer mange nye tilflyttere i forbindelse med køb og salg af boliger. Til jer alle skal der fra Beboerforeningen lyde et velment Velkommen! Vi håber, at I hurtigt vil falde til i jeres nye omgivelser.

Loppemarked

Børnenes loppemarked foregik på gruspladsen foran Smedehuset

Vejrguderne var ikke med os, da vi i slutningen af september holdt loppemarked sammen med FDF'erne. Tilstrømningen og købelysten var der derimod ikke noget i vejen med, så begge foreninger fik noget ud af det store arbejde, der ligger i at køre hele sognet rundt, sortere og stille de indsamlede effekter frem i markedsboderne.

For første gang var byens børn indbudt til at sætte deres egne salgsboder op med aflagte ting. Det gav mange nogle slanter til at gøre nye indkøb for.

Næste loppemarked holdes den 31. august med indsamling af effekter den  30. august. Vi håber, at vi også denne gang vil møde en positiv og engageret medvirken fra lokale beboere.

I forbindelse med fraflytninger, rydning af dødsboer o.lign. bliver vi sommetider tilbudt gaver til det kommende loppemarked. Imidlertid råder hverken FDF eller Beboerforeningen over lokaler til at huse effekterne i, og vi må hver gang med beklagelse sige nej tak til tilbudet.

Såfremt der blandt læserne af denne folder er nogen, der har kendskab til, hvor der står tomme, ubrugte lokaler, som i en periode kunne bruges til dette formål, hører vi naturligvis gerne om det. Henvendelse kan rettes til FDF eller til et af Beboerforeningens bestyrelsesmedlemmer. Se adresserne på sidste side.  

Ulla Skov Aldahl læste julehishistorier for børnene, mens de voksne drak kaffe og the
 

Juletræ

Juletræsfesten blev i 2002 forsøgsvis afviklet en søndag eftermiddag, nemlig den 8. december. Hensigten var at give de små chancen for at komme i seng til normal sengetid.

Forsøget viste, at der er både fordele og ulemper ved at skifte fra aften- til dagfest. I år holdes festen igen på en hverdag, nemlig torsdag den 11. december.

Fastelavn

Fastelavnsfesten den 1. marts havde færre deltagere end tidligere år. Dermed forsatte den tendens, vi har kunnet spore i forbindelse med, at flere og flere institutioner, organisationer og  forretninger afholder egne fastelavnsfester. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet indtil videre at indstille fastelavnsfesterne.

Forårsudstilling

Den 6. april havde vi igen kaldt til forårsudstilling i Forsamlingshuset. Det blev et velbesøgt arrangement, hvor en blanding af 16 gamle kendinge og nye udstillere viste, hvad de fordriver deres hobbytid med.

Astrid Sørensen laver gaveartikler, der vil kunne glæde enhver modtager - store såvel som små

Boligundersøgelsen

På sidste års generalforsamling påtog bestyrelsen sig opgaven med at undersøge, om der blandt Ålum sogns beboere er ønske og behov for andre boformer end  de to eksisterende – egne parcelhuse og udlejningsboligerne på Skeelsvej.

Undersøgelsen, der blev gennemført i efteråret som en stikprøveundersøgelse, viste, at Ålums beboere for langt de flestes vedkommende (84 %) har planer om at blive boende i byen resten af deres tid. Mange regner også med at blive boende i deres nuværende parcelhus, men 31 % ønsker en anden bolig i Ålum

Som nævnt ovenfor er der indtil videre kun eet alternativ, når man af den ene eller anden grund ønsker at fraflytte sit parcelhus i Ålum.

Det er derfor ikke overraskende, at en stor del af beboerne gerne vil være med til diskutere, hvordan der eventuelt kan skabes andre muligheder.

En nærliggende tanke er, at der på de usolgte grunde på Charlotte Amalievej kan opføres andre boligformer end de fritliggende, private parcelhuse, som Purhus kommune hidtil har solgt grundene til.

Bestyrelsen har rettet henvendelse til Purhus kommune for at høre, hvilke planer kommunen selv har med  sine grunde. På kommunekontoret er man positivt indstillet til ideen om at tænke i mere utraditionelle baner - blot der er tilstrækkelig tilslutning til dem lokalt.

For at få en pejling på dette inviterer Beboerforeningen alle interesserede til et møde i Ålum forsamlingshus den 9. september, kl. 19.00, hvor borgmester Berner Nielsen vil være til stede. Forretningsfører Svend Aage Nielsen fra Randersegnens Boligforening vil fortælle om, hvilke muligheder, der er inden for hans "domæne".

Legepladsen

De to udtjente både, der hidtil har ligget på legepladsen, er fjernet. Det har givet plads til en kommende petanque bane. Den omgivende jordvold kan blive samlingsplads

Legepladsen, der ligger for enden af udstykningen på Charlotte Amalievej, ligger på en grund, der ejes af Purhus kommune men er stillet til Beboerforeningens rådighed. I alle årene, siden den blev etableret, har et legepladsudvalg, der består af  aktive forældre, tilset og vedligeholdt arealerne.

Efter en kraftig oprydning sidste efterår og dette forår fremstår legepladsen igen indbydende for områdets børn.

Et legat på 5.000 kr. fra den tidligere, lokale sparekasses overskudsmidler har gjort det muligt at få sat skik på pladsen.

Der er oven i købet  penge til overs til lave en eller flere petanque baner for. Hermed opfyldes et længe næret ønske om at omdanne pladsen til en legeplads, hvor også de voksne kan hygge sig sammen.

Der vil blive udsendt indbydelse til at bruge banerne, så snart de er klar!

Andre aktiviteter

I det forløbne år har Beboerforeningen bl.a. medvirket som lokal koordinator ved TV 2's STOP SVINERIET-kampagne, ligesom formanden har deltaget i møder i Brugerrådet for Fussingø Statsskovdistrikt.

Beboerforeningen har ligeledes været repræsenteret på et møde om et nærmere samarbejde mellem forskellige foreninger i Ålum og Bjerregrav sogne. 

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling holdes i år tirsdag, den 16. september 2003, kl. 19.30 i Ålum forsamlingshus.

Som på enhver anden forenings generalforsamling er det her, vi vil fortælle mere detaljeret om, hvad der er sket i det forløbne år og om de planer, der ligger for det kommende år.

Alle der bor i Ålum sogn, er velkomne til generalforsamlingen. Har du ikke selv mulighed for at deltage  i generalforsamlingen og har du ønsker eller

forslag til aktiviteter, som du mener, Beboerforeningen burde beskæftige sig med, er du velkommen til at sende et skriftligt forslag til bestyrelsen. Adressen er Lunden 1, Ålum, 8900  Randers.

Vi har opstillet denne dagsorden:

  1. Formandens beretning

  2. Foreningens regnskab                   

  3. Debat om beretning og regnskab

  4. Indkomne forslag

  5. Valg til bestyrelsen

       . 2 medlemmer

       . 2 suppleanter

   6. Eventuelt

De 2 medlemmer, der ifølge foreningens vedtægter er på valg, er Pia Ehlers og Aase Thomassen.

I Beboerforeningen hylder vi fortsat det princip, at deltagelse i bestyrelsesarbejdet skal være baseret på interesse for sagen. Ingen bliver presset til at gå ind i bestyrelsen. Der er derfor ingen grund til ikke at deltage i generalforsamlingen af frygt for at blive indvalgt mod sin vilje. 

Kontingent

Alt arbejde i foreningen er frivilligt og ulønnet, men der er udgifter til porto, annoncering, trykning og udsendelse af meddelelser osv. Og prisen på de fleste af vore arrangementer er sat sådan, at de kun lige løber rundt. Enkelte giver endda underskud.

Derfor vedlægger vi også denne gang et indbetalingskort på 45 kr., som bedes benyttet til at indbetale medlemskontingentet på. En check i et brev eller en konvolut med kontanter i postkassen på kassererens adresse, Lunden 1, Ålum er lige så god.

Husk i begge tilfælde at oplyse eget navn og adresse.       

Med venlig hilsen

 

   Pia Ehlers, Gl. Viborgvej 414, Ålum   Maxi Kiib, Gl. Viborgvej 379, Ålum

   Lis Pedersen, Landemærket 5, Ålum   Aase Thomassen, Lunden 1, Ålum

                                 Egon Thomassen, Lunden 1, Ålum                                     

 

 

Siden er sidst ændret 15 August, 2004