PurhusNet > Debatter > Spildevand > Plan 1979
Hop tilbage til foregående side

 

 I relation til diskussionen om placeringen af et nyt centralt rensningsanlæg ved Ørrild er det interessant at læse hvordan tilsvarende problemer blev behandlet i 1979. Forhåbentlig vises der nu større hensyn! - se f.eks. kommunens ønske om i strid med gældende foreskrifter at placere rensningsanlæg 18 m fra bolig.

ÅRHUJS AMTSKOMMUNE
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ
LYSENG ALLÉ l. 8270 HØJBJERG
TLF: (06) 2 7 33 44

J. Aaris
j.nr. 2351-7293-74

 

GODKENDELSE AF SPILDEVANDSPLAN (uddrag)

meddelt af Århus amtsråds udvalg for teknik 09 miljø på mødet den 18. juli 1979.

Kommune: Purhus
Planperiode: 1979-86
Revision: 1984

I henhold til lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse og miljøministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 29. marts 1974 træffer amtsrådet afgørelse i sager vedrørende udledning af spildevand til vandløb, søer og havet.

Amtsrådet har bemyndiget udvalget for teknik og miljø til at varetage de opgaver, som efter lov om miljøbeskyttelse er henlagt til amtsrådet.

  

3 Forhandlinger m.v.

3.1 Offentligt møde

Århus amtsråds udvalg for teknik og miljø har afholdt offentligt møde den 9. april 1979 på Purhus kro, Purhus.

Der fremkom ikke indsigelser mod spildevandsplanen på mødet.

Forhandlingerne på mødet fremgår af udskrift af forhandlingsprotokollen fra mødet (bilag 14).

3.2 Skriftlige indsigelser.

Jens Heirinq Sørensen gør i skrivelse af 27. april 1979 indsigelse imod, at der ikke skal udføres fælles spildevandsanlæg og spildevandsrensning for en samling landejendomme i Rejstrup, der iflg. spildevandsplanen skal aflede spildevand til undergrunden gennem private nedsivningsanlæg Amtsvandvæsenet har ved besigtigelse af forholdene i Rejstrup den 3. maj 1979 konstateret, at et hoveddræn ved Rejstrup fører spildevand, der forårsager forurening af en afløbsgrøft til Skals å. (Se pkt. 9-.3).

26 lodsejere fra Kousted har indgivet indsigelse (bilag 16) mod, at der skal udføres rensningsanlæg til rensning af spildevandet fra et så lille bysamfund som Kousted.

Richard Sørensen har i skrivelse af 8. juni 1979 (bilag 19) gjort indsigelse mod placeringen af rensningsanlægget i Ålum. Af indsigelsen fremgår, at Richard Sørensen har gjort sig bekendt med, at Purhus kommune agter at placere anlægget 10 m fra Richard Sørensens ejendom og 15 m fra huset.

3.3 Kommunens bemærkninger til fremkomne udtalelser og indsigelser.

Kommunen fremfører følgende bemærkninger til de under pkt. 3.2 anførte indsigelser i skrivelse af 22. maj 1979 (bilag 18) samt skrivelse af 5. juli 1979 (bilag 21).

Indsigelsen fra Jens Heiring Sørensen giver ikke kommunen anledning til at ændre på de i spildevandsplanen anførte principper for spildevandsafledning fra Rejstrup. Det anføres, at bebyggelsen i Rejstrup består af 7 landbrugsejendomme, og der er ikke påtænkt yderligere bebyggelse her.

Til den konstaterede forurening fra drænsystemet i afløbsgrøften fra Rejstrup bemærker kommunen, at der sandsynligvis er tale om ulovlig udledning af ajle og møddingsvand, og at kommunen snarest muligt vil foranledige, at dette bringes til ophør. Det vil samtidig blive konstateret, om der er foretaget ulovlige afledninger af husspildevand til drænledningen, hvilket efter kommunens skøn intet umiddelbart tyder på..

Til indsigelsen fra lodsejerne i Kousted imod udførelse af rensningsanlæg bemærker kommunen, at det fælles kloaksystem er udført i årene 1941-42, og at der efter projektet herfor skulle udføres et mekanisk rensningsanlæg af trix-tanktypen Dette rensningsanlæg er imidlertid aldrig blevet udført.

Kommunen antager, at der ved de fleste ejendomme er udført private septiktanke. Det er imidlertid konstateret, at disse septiktanke fungerer meget dårligt evt. på grund af manglende vedligeholdelse eller, at der er ejendomme, derafleder spildevand urenset til ledningssystemet.

Kommunen er af den opfattelse, at der er et stort behov for en effektiv rensning af spildevandet inden udledningen til Kousted å og fastholder derfor planen om opførelse af et mekanisk-biologisk rensningsanlæg i Kousted.

Til Richard Sørensens indsigelse (bilag l9) anfører kommunen i skrivelse af 5. juli 1979 (bilag 21) at placeringen af rensningsanlægget i Ålum er valgt under hensyntagen til, at alternative placeringer iflg. de af kommunen foretagne overslagsberegninger vil medføre kraftigt forøgede omkostninger. Samtidig anføres, at man er af den opfattelse, at anlæggets lave beliggenhed i forhold til den nærved beboede ejendom, samt den påtænkte beplantning af skråningsarealerne omkring anlægget sammenholdt med de på stedet fremherskende vindretninger vil medføre, at chancerne for miljømæssige gener for de nære omgivelser er så ringe, at de ikke står i et rimeligt forhold til de meromkostninger, der vil være forbundet med etablering af anlægget på et af de alternative steder, ligesom man også derved i påkomne tilfælde vi have risiko for gene på væsentligt større beboede områder i forbindelse med de nå stedet fremherskende vindretninger.

Endvidere skal anføres, at kommunen, såfremt gener fra rensningsanlægget mod forventning skulle vise sig at blive af et ikke acceptabelt omfang for anlæggets omgivelser, er indstillet på at ville lade etablere en overbygning over anlæggets åbne dele og ventilere denne i nødvendigt omfang med udblæsning af luften i rimelig afstand fra de bebyggede områder.

Endvidere oplyses, at kommunen ejer det areal, som påtænke anvendt til rensningsanlægget, hvorfor yderligere arealerhvervelse her er unødvendig.

Kommunen fastholder den påtænkte placering, der iflg. den med skrivelsen medsendte plan vil medføre en afstand til Richard Sørensens ejendom på 13,5 m fra hegnslinie til skel (18 m til beboelse).

3.4 Undersøgelse af evt. fælleskommunalt spildevandsanlæg mellem Randers og Purhus kommuner.

Som alternativ til opførelse af et nyt biologisk rensnings anlæg i Spentrup for byerne Spentrup, Jennum, Hastrup, Hvidsten og evt. Gassum med spildevandsudledning til Kousted å har et forslag med overpumpning af spildevand til Randers kommunes spildevandsanlæg været undersøgt.

Af mulige løsninger har tilslutning af spildevand (bilag 3,11 og 12) enten ved Lem eller ved Bjergby i Randers kommune været undersøgt.

I undersøgelsen har endvidere indgået en afvejning af, hvilke forventelige krav til spildevandsrensning, der såvel på nuværende tidspunkt som senere måtte blive stillet i forbindelse med spildevandsudledning enten til recipient systemet Kousted å/Skals å/Hjarbæk fjord og Gudenå/Randers fjord.

Forhold som den nødvendige tidsmæssige koordinering og usikkerhed omkring udbygning af boligområder nord for Randers har også indgået i undersøgelsen. 

 retur til toppen

 

Udvalgets bemærkninger i forbindelse med godkendelsen

(uddrag)

5.1 Afgørelse i forbindelse med fremkomne indsigelser

Vedrørende spildevandsafledning i Rejstrup, er udvalget af den opfattelse, at nedsivning af husspildevand til undergrunden via private siveanlæg, kan foregå miljømæssigt forsvarligt for eksisterende bebyggelse i Rejstrup.

Dette forudsætter, at siveanlæggene er/eller bliver udført i overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 29. marts 1974, § 2 og § 4. (Se endvidere pkt. 9.3). Man kan således ikke give Jens Heiring Sørensen medhold i indsigelsen.

Til indsigelsen fra lodsejerne i Kousted bemærker udvalget at den. fastlagte målsætning for Kousted betinger, at der mindst foretages en mekanisk rensning af spildevandet fra Kousted i et effektivt fælles rensningsanlæg. Da der imidlertid ikke er udført et fælles mekanisk rensningsanlæg i Kousted, skønner udvalget, at der bør udføres et mekanisk-biologisk rensningsanlæg, idet etablering af et mekanisk rensningsanlæg ikke vil give rimelig sikkerhed for overholdelse af recipientmålsætningen og en bekostelig udbygning af anlægget vil senere kunne blive nødvendig. Udvalget kan derfor ikke give.lodsejerne i Kousted medhold i indsigelsen imod etablering af rensningsanlæg for Kousted by.

Udvalget har vurderet Richard Sørensen's indsigelse imod placeringen af rensningsanlægget i Ålum tæt op af dennes ejendom, sammenholdt med kommunens redegørelse for den valgte placering og er af den opfattelse, at den valgte placering er miljømæssig uforenelig med den eksisterende og planlagte bebyggelse i Ålum (byzone), herunder Richard Sørensen's ejendom, Vester Vellingvej 22. Man skønner i den forbindelse, at der kan være fare for virus- og bakteriespredning ved aerosoldannelse med den foreslåede placering, ligesom lugt- og støjgener i uheldigt omfang ikke kan udelukkes på det foreliggende grundlag.

Der henvises til de i nærværende godkendelsesskrivelse pkt. 5.9 og 9.2 anførte afstandsbestemmelser. Indsigelsen afgøres således ved, at disse afstandsbestemmelser også skal gælde for rensningsanlægget i Ålum.

5.2 Bemærkninger til kravværdier for rensning af spildevand.

Udvalget har vurderet kommunens forslag til krav om rensning af spildevand og har fundet det nødvendigt at fastsætte skærpede grænseværdier for udledning af spildevand ved udbygningen af rensningsanlæg i Fårup, Spentrup, Sønderbæk og Ø. Bjerregrav (se skemaer), for at gældende recipientkvalitetsmålsætninger med rimelig sikkerhed vil kunne overholdes.

I bestræbelse på at nedbringe eutrofie ringen i Hjarbæk fjord har en arbejdsgruppe under Limfjordskomitéen indstillet, at fosforudledningen fra rensningsanlæg større end 500 PE langs Skals å/Kousted å bør gennemgå rensning for fosforforbindelser (se pkt. 2. 2) .

Det forventes, at indstillingen vil blive forelagt til afgørelse hos de respektive amtsråd i nær fremtid. De under pkt. 8 anførte udledningstilladelser forudsættes reguleret i overensstemmelse med en sådan afgørelse.

..

9.2 Afstandsbestemmelser for placering af offentlige rensningsanlæq .

Iflg. pkt. 5.9 skal offentlige rensningsanlæg der udføres eller udbygges med hjemmel i nærværende godkendelse, respektere følgende afstandsbestemmelser til eksisterende eller planlagte nye bebyggede arealer:

Nye rensningsanlæg skal holdes mindst 100 m fra arealer regnet fra hegnslinie til skel.

Tilsvarende gælder for udvidelse af eksisterende rensningsanlæg.

Såfremt nye rensningsanlæg udføres og betjenes med lukkede tanke og beholdere (belastningstanke, slamtanke, slambeholder o. l.) kan afstanden nedsættes til 50 m. Tilsvarende gælder for udvidelser af eksisterende rensningsanlæg såfremt udvidelsen udelukkende udføres og betjenes med lukkede beholdere.

Nedgravede og overdækkede pumpestationer og overfaldsbygværker, der udføres i forbindelse med rensningsanlæg skal ikke respektere nævnte afstandsbestemmelser.

Anførte afstandsbestemmelser er minimumskrav og udvalget forbeholder sig ret til at overveje om miljøbeskyttelseslovens intensioner er tilgodeset ved de af kommunen senere foreslåede konkrete placeringer og evt. stille skærpede afstandsbestemmelser, såfremt det skønnes at særlige ugunstige forhold gør sig gældende de pågældende steder.

retur til toppen

chart.dk