PurhusNet > Debatter > Kommunalplan > J.P. Hansen
Hop tilbage til foregående side

 

Hvidsten d. 14 sept. 1998

Forslag til den kommende kommuneplan
udarbejdet af Jens Peter Hansen

Indhold (tilføjet  - red.)

 

Landdistrikternes udvikling

Det foreslås at følge Indenrigsministerens opfordring af 6. april 1998 om at udarbejde en kommunal politik for kommunens landdistrikter. En sådan politik vil naturligt også komme til udtryk i den kommende kommuneplan. Jeg foreslår at følgende medtages i planens hovedstrukturdel:

 • At kommunens som mål har at opretholde og fremme bosætning  i landdistrikterne. Det skal ske ved at gøre kommunens landdistrikter attraktivt for bosætning ved at sikre
 • a) at nedlagte landbrugsejendomme fortsat anvendes til helårsboliger for at undgå affolkning af landdistrikterne.

  b) natur, ro og frisk luft for boliger i landdistrikter,

  c) bevarelse af en decentral struktur på skole og fritidsområdet,

  d) udarbejdelse af overordnet plan for opbygning af et kommunalt system af cykelruter,

  e) stimulere etablering af mindre virksomheder og gerne liberale, videntunge erhverv i nedlagte landbrugsbygninger.

Kommentarer:

  a) Ifølge rapporten Landbrugets strukturudvikling, Betænkning nr. 1351(1998) vil antallet af heltidsbrug falde med 33 % fra 1995 til 2008. Tilsvarende fald kan forventes i planperioden, og vil resultere i frigørelse af et betydeligt antal boliger. Kommunen bør tilstræbe at skabe rammer for udvikling af attraktive ejendomme, der kan tiltrække velfungerende familier.

  b) En undersøgelse gennemført i forbindelse med rapporten Landdistrikternes udviklingsmuligheder, Indenrigsministeriet 1997, viste, at potentielle landboere som helt afgørende fordel fremhæver det fysiske miljø på landet: Plads og frisk luft samt natur og rolige omgivelser.

  c) Potentielle landboere vil ofte være relativ unge familier, hvorfor nærhed til skole og fritidsfaciliteter kan afgøre, i hvilken kommune de ønsker at bosætte sig i.  Pasningsgaranti er ikke længere nok !.

  d) Den stadig stigende trafikbelastning på vejnettet afholder mange forældre fra at sende børnene af sted på cykel til fritidsaktiviteter m.m.. Såvel økonomisk og miljømæssigt vil der være store fordele ved at etablere et net af cykel ruter, der ikke nødvendigvis bør følge eksisterende veje. F.eks. kunne Sønderbæk relativ enkel forbindes med Øster Bjerregrav ved brug af eksisterende (mark)veje og etablering af forbindelse over Skals Å.

  e) Motorvej lige ved døren; køn natur og en placering midt mellem Ålborg og Århus er kvaliteter, der må kunne tiltrække firmaer, hvor vigtigste redskaber er IT og kreative medarbejdere.  Retur til toppen

Skoler

 • Nuværende skolestruktur opretholdes idet de fysiske rammer på de enkelte skoler tilpasses det aktuelle behov.

Kommentar:

Til trods for stigende elevtal på samtlige skoler er kommunen kommet med et oplæg til ændringer, der indebærer skolenedlæggelse og/eller flytning af klasser. Dette oplæg nævner end ikke den forestående revision af kommuneplan. Omvendt nævnes der i Kommuneplan redegørelse 1998 intet om behov for omstrukturering. Derfor kan skole oplægget kun opfattes som udtryk for en snæversynet administrativ økonomisk kassetænkning sat i værk af embedsmænd, hvis relationer til berørte lokalområder alene er gennem tal og papir. Et helhedssyn vil erkende de små skolers betydning for landsby- og landområder samt forstå, at disse skolers økonomiske betydning ikke alene kan aflæses ud fra kommunens udgifter til skolevæsen.  Retur til toppen

 

Motorvejen

Kommuneplanen bør indeholde retningslinier for, hvorledes der bedst drages fordel af at motorvejen giver kommunen en særdeles central placering i forhold til det overordnede vejnet. Det kan ske ved at tilkendegive

 • en fortsat satsning på erhvervsområdet ved motorvejen,
 • en parathed til at fremme udviklingen af Asferg som værende nærmeste bosætningsområde.

Kommentar: Se nedenfor Retur til toppen

 

Boligbyggeri

Kommunen skal være et godt sted at bo og gerne for de der kan og vil betale for et godt sted at bo. Det kan udmøntes ved at

  a) udbyde tilstrækkelig og differentierede grunde, hvor der også kan opnås et passende forhold mellem husstørrelse og grund selv ved store huse,

  b) opprioritere Asfergs andel af boligbyggeprogrammet,

  c) etablere områder - primært i tilknytning til de mindre landsbyer - med storparceller (op til ½ ha.) med mulighed for dyrehold til hobbybrug.

Kommentarer:

  a) Tingvangen i Spentrup opfattes af mange som spild af gode mursten i og med at husenes størrelse og kvalitet slet ikke modsvares af de ydre omgivelser.

  b) I det foreslåede boligbyggeprogram skal der opføres 0-1 bolig i Asferg i planperioden. Dette harmonerer slet ikke med at Asferg har kommunens bedste placering i forhold både til motorvej og erhvervsområde. Nærmeste alternativ er Fårup, hvor det har vist sig ganske vanskeligt at få folk til at bo. En revision bør tage dette til efterretning og justere planen derefter.

  c) Tjele kommune har gjort erfaringer med sådanne parceller. Retur til toppen

 

Vedvarende energi og miljø

Kommunen bør som mål have at medvirke til at opfylde de overordnede energi politiske mål, således at vi bl.a. opnår en øget elproduktion via vindmøller. Derfor skal kommunen tage initiativ til en revision af kommuneplantillægget for vindmølleplaceringer og aktivt arbejde for at sikre en maksimal udnyttelse af vindressourcen under hensyntagen til lokale forhold. Det betyder at

 • vindmøller må kun opstilles inden for områder, der kan betegnes som ruhedsklasse 0 til 2,
 • opstillede vindmøller skal – med undtagelse af husstandsmøller – have en tidssvarende størrelse og effekt,
 • vindmøller må kun placeres de steder, hvor støjgrænser kan overholdes,
 • vindmøller må kun opstilles, hvis vingerne ikke reflekterer lyset, til gene for naboer mv..

M.h.t. kommunen som forbruger skal adfærden styres af cost-benefit vurderinger og ikke af politiske/ideologiske holdninger.

Kommentarer:

Der er givet byggetilladelse til alle placeringer på nær en enkel i den foreliggende vindmølleplan. Derfor bør kommunen arbejde positivt på at bidrage yderligere med de vindmæssigt  gunstige områder mellem Hvidsten og Gassum.  Retur til toppen

 

Informationsteknologi og menneskelige ressourcer

Den hastige informationsteknologiske udvikling kan bibringe en række økonomiske, miljømæssige og menneskelige fordele – især når teknologien anvendes til kommunikation. Kommunen bør have som mål hurtigst muligt at høste disse fordele ved at

  a) satse kraftigt på at bruge internettet i kommunikationen ikke blot mellem ansatte i administration og på institutioner, men også mellem kommune og borgere og virksomheder,

  b) arbejde mod at kunne tilbyde borgere og virksomheder  interaktive ydelser (elektronisk selvbetjening),

  c) stimulere og støtte private initiativer, der kan højne kommunens menneskelige ressourcer på IT området,

  d) udnytte IT til at understøtte moderne læringsprincipper i folkeskolen hvilket naturligvis indeholder behov for udstyrsmæssig opgradering (en PC'er pr. fem elever) og nødvendig opkvalificering af undervisere

Kommentar:

  a) Resulterer i mere dynamik, lettere informationsadgang, ressource besparelser og på sigt også økonomiske besparelser. Informationsteknologien kan spille en afgørende rolle i at skabe grundlaget for en god dialog mellem borgere og kommune, forudsat at der skabes åbenhed om beslutningsprocesserne i  kommunen og åbenhed om grundlaget for de beslutninger, som bliver truffet i kommunen..

  b) Betyder bedre service og lavere omkostninger.

  c) Beherskelse af IT er på vej til at blive en nødvendig kvalifikation på linje med det at kunne læse og skrive. Derfor er det vigtigt både for den enkelte og for kommunen som samfund at flest mulig har denne kvalitet.

  d) IT giver mulighed for at gøre undervisning konstruktivinistisk, autentisk og differentieret. Det vil dog først ske efter at underviserne opnår en forståelse for de pædagogiske muligheder med IT.  Retur til toppen

Ovenstående forslag til kommuneplanen er udarbejdet af

 

chart.dk