PurhusNet > Debatter > Kommunalplan > Beboerforeningen
Hop tilbage til foregående side

 

Beboerforeningen
Bjerregrav-O. Fussing
v/Henning Andersen
Bytoften 7, O. Fussing
8900 Randers

Teknisk forvaltning
Purhus Kommune
Bakkevænget
8990 Fårup

Ø. Bjerregrav, den 8. september 1998

Beboermøde ang. Kommuneplanredegørelse den 11.08.1998

Beboerforeningen Bjerregrav-O. Fussing har afholdt et borgermøde i Bjerregrav Forsamlingshus for at give borgerne lejlighed til at fremkomme med forslag til revision af kommuneplanen, specielt med udviklingen i Bjerregrav og O. Fussing for øje.

Vi skal i det følgende skitsere de vigtigste emner, som i denne anledning blev drøftet.

Der var til denne aften mødt ca. 50-60 borgere frem, og der blev diskuteret ud fra den kommuneplanredegørelse, som var publiceret af Purhus Kommune. De drøftede forslag var dels emner vedrørende til kommuneplanen og dels forslag, som hører under anden planlægning.

1. Byplanlægning og Boligudvikling

Generelt efterlystes en mere langsigtet planlægning m.h.t. placeringen af boligbebyggelsesarealer, således at man til enhver tid er forud for udviklingen og efterspørgslen efter grunde, og således at borgerne er orienteret om de langsigtede mål herfor.

Den nuværende kommuneplan omfatter et boligbyggeprogram på ca. 60 boliger fordelt over en 10-årig periode. Der var flere som mente, at dette var for lidt. Den nuværende udvikling viser, at der er behov for flere boliger; dels for at opretholde befolkningstallet, og dels fordi stagnation i et landområde som Bjerregrav-O. Fussing i regelen vil betyde tilbagegang.

Til boligudviklingen kom der følgende forslag:

 1. Der efterlyses generelt en mere spændende udstykning til både parcelhuse og tæt-lav bebyggelse.
 2. Tæt-lav bebyggelser i forbindelse med bymidten, eksempelvis i forbindelse med udstykning syd for Tulipanvej
 3. Fortsættelse af bebyggelse langs med O. Fussingvej mellem Bjerregrav og O. Fussing, således at de to byer forbindes. På dette areal er der ydermere en fremragende udsigt, som vil kunne tiltrække gode skatteborgere.
 4. Ligeledes som udsigtsgrunde kom der forslag om udstykning på Holmevej nedenfor de allerede bebyggede grunde på Påskeliljevej
 5. Evt. storparceller mellem Viborg landevej og ny omfartsvej ved ny boligudstykning.
 6. Plads til seniorboliger for at beholde midaldrende borgere i byen, fremfor at de flytter til Randers for at få en mindre bolig
 7. Aflastningsboliger til ældre, og gerne plejehjem

2. Trafikforhold

Dette emne gav en længere diskussion om trafik i Bjerregrav. Den trafikale udvikling med mange store lastbiler igennem byen var for mange det helt store problem i Bjerregrav. Der kommer mange og store lastbiler især på Frederiksbergvej.

Som en følge af denne diskussion fremkom der bl. a. følgende forslag, som kan inddrages i den kommende kommuneplan:

 1. Rundkørsel ved Frederiksbergvejs udmunding i Viborgvej
 2. Færdiggørelse af fortov på Frederiksbergvej, således at der bliver fortov på begge sider af vejen i hele dens udstrækning
 3. Lukning af Fredriksbergvejs nuværende udmunding i Viborgvej
 4. Ny vej igennem erhvervsparken og til Viborg landevej; evt. ført helt igennem til Østervang, så den tunge trafik i bymidten begrænses mest muligt
 5. Ligeledes gerne fortove langs de øvrige veje i de to byer, bl.a. på Kirkevej i Bjerregrav
 6. Hastighedsdæmpende foranstaltninger langs O. Fussingvej og Frederiksbergvej (ikke bump)
 7. Den planlagte omfartsvej ved ny boligudstykning kan give fartproblemer. Her anbefales ligeledes hastighedsdæmpende foranstaltninger
 8. Parkeringsproblemer ved døgnbutikken på Overfussingvej. Disse kan evt. løses ved at inddrage en del af skolens grønne areal overfor døgnbutikken.

Det helt store ønske med hensyn til trafik er dog at cykelstien på Viborgvej føres helt ud til 0. Fussing. Purhus kommune bør presse mere på for at få amtet til at anlægge denne cykelsti.

3. Erhvervsområder/forretningsområder

Erhvervslivet generelt:
Der er i Ø. Bjerregrav kun få af de oprindelige butikker tilbage, og byen bærer til en vis grad præg af at være en soveby med pendlere til navnligt Randers. Styrkelse af erhvervslivet samt etablering af yderligere arbejdspladser blev pointeret nødvendigt, da arbejdspladser igen tiltrækker nye beboere.

På denne baggrund anbefalede borgerne aktiviteter fra kommunal side i retning af markedsføring af Purhus Kommune som erhvervsområde, eksempelvis i erhvervspressen.

Turisme:
Her fremkom forslag til udnyttelse af de meget fine rekreative områder og den storslåede udsigt over Fussing Sø, som dele af O. Fussing og Ø. Bjerregrav nyder godt af. F.eks. kunne man forestille sig etablering af en campingplads eller et vandrehjem i området.

4. Arealer til offentlige formål

Det blev her foreslået at placere en udvidelse af idrætsbaner vest for Rørsangervej, således at der bliver mulighed for et sammenhængende boligområde mellem Tulipanvej og idrætsbanerne.

Endvidere blev der i forbindelse med de nye boligudstykninger nævnt i punkt i udtrykt ønske om åbne grønne arealer placeret ind imellem bebyggelsen.

5. Konklusion:

Aftenens varmeste emne var de trafikale forhold i byen samt en mere spændende og arkitektonisk behandling af de nye boligområder.

Der var i øvrigt interesse for et nyt beboermøde, når det endelige forslag til kommuneplan foreligger.

 

Med venlig hilsen

På vegne af Beboerforeningen Bjerregrav-O. Fussing

 Henning Andersen  Grethe Tøttrup

 

chart.dk