PurhusNet > Debatter > Budget 2000 debat > Ranum projekt
Hop tilbage til foregående side

 

Hentet fra NYHEDER FRA RANUM STATSSEMINARIUM l NR. 3 l FEBRUAR 1999

»Leg og Iæring«  - udfordring til pædagoger og lærere
 Under overskriften »Leg og læring« er der i de senere år sat fokus på integrationen mellem daginstitutions og skoleområdet. Selv om  det er de samme børn og forældre, som er brugere af områdernes ydelser, har relationen mellem de to områder i højere grad været  præget at gensidige grænse markeringer end af egentligt samarbejde. Som et særligt dansk fænomen eksisterer der her i landet en  veletableret og stærk fritidspædagogisk tradition, der fremhæver daginstitutionernes virksomhed som en garant mod en »skolemæssig  gørelse« af børns liv. Set med disse briller er brobygningen mellem skoler og daginstitutioner en drejning mod at tænke i helheder og  sammenhæng på tværs af traditionelle grænser.

HVORFOR »LEG OG LÆRING«?
 Langt de fleste danske børn går i et dagtilbud (børnehave), inden de begynder i skolen, ligesom de tilknyttes et fritidspædagogisk tilbud  (skolefritidsordning), når de starter i skolen. Den institutionelle opsplitning af børnenes hverdag bliver derfor tydelig ved overgangen fra  børnehave til skole, hvor børnene skal forlade et institutionelt miljø og samtidig tilpasse sig to nye miljøer, nemlig både skole og  skolefritidsordning. Der for kravet om en ny skolestart, hvor der både skabes sammenhæng mellem børnehave og skolemiljøet (den  lodrette integration) og mellem skole og skolefri tidsmiljøet (den vandrette integration). Ud over denne samfundsmæssige og  institutionelle baggrund har kravet om en ny skolestart også hentet inspiration i nyere lærings og intelligensteori, der understreger legens  grundlæggende betydning for udviklingen af børns læringskapacitet. Den praktiske konsekvens af denne erkendelse er ønsket om en  skolestart med tid og rum til børns uformelle læringsaktiviteter - underforstået, at skolen med sin nuværende struktur ikke kan rumme
 disse aktivitetstyper. Forenklet sagt skal der altså skabes mere rum for barnets leg i skolen og større opmærksomhed om barnets læring i daginstitutionerne.

UDVIKLINGSARBEJDER
Seminariet har deltaget i to »leg og lærings« -projekter, som begge arbejder med den vandrette integration mellem skolen og  skolefritidsordningen. På Sennels Skole blev der august 98 iværksat et projekt med det formål at integrere leg og læring for børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse nogle timer om ugen. Samtidig startede Ranum Skole et større indskolingsprojekt, hvor første etape er en udvidelse af børnehaveklassens ugentlige timetal fra 20 til 30 timer. Hensigten er at skabe rammer for at integrere leg og læring i et indskolings forløb, hvor lærere og pædagoger står med et fælles ansvar for tilrettelæggelsen af forløbet. I de følgende år skal skolens 1. og 2. klasse inddrages i for løbet. I begge projekter har seminariet været inddraget som sparringspartner, og i Ranum har seminariet udarbejdet en foreløbig evalueringsrapport, som bygger på interviews med forældre, ansatte, skoleledelsen og observationer af dagsforløb i børnehaveklassen.

DET DREJER SIG OM KULTUR INTEGRATION
Begge projekter viser med stor tydelighed, at den største udfordring i disse integrationsforsøg er at etablere dialog og samarbejde mellem skolekulturen og den fritidspædagogiske kultur. Risikoen i »leg og lærings«-projekterne er, at der ikke etableres noget egentligt samarbejde mellem de to kulturer, men at børnenes  indskoling skematisk opdeles i adskilte lære- og legemoduler med henholdsvis lærere og pædagoger, som de ansvarlige voksne. Skal leg og læring integreres, forudsætter det, at lærerne og pædagogerne i samarbejde planlægger forløb. hvor det fælles sigtepunkt er børnenes læreprocesser. Hensigten er ikke, at lærere og pædagoger skal erstatte hinanden eller overtage hinandens arbejde. Men de skal supplere deres kernekompetencer med nye fagligheder. Lærerne skal ud over at undervise også lade børnene lære gennem leg, og  pædagogerne skal udover samværet med børnene, når de leger, også deltage i en mere langsigtet didaktisk plan lægning, som er  forudsætningen for at skabe et kvalitativt nyt læringsrum for børnene. For seminariet bliver det en vigtig opgave at ruste fremtidens pædagoger til at indgå i dette samarbejde. Seminariets deltagelse i indskolingsforsøgene er en del af forberedelsen til denne opgave.

     Chris Poulsen og Hans Støttrup Jensen

chart.dk